...

ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทย วิถีชีวิต

     

     ชื่อเรื่อง : ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทย วิถีชีวิต

     ผู้เขียน : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

     สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชิ่ง 

     ปีพิมพ์ : ๒๕๖๐

     เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ : ๙๗๘-๖๑๖-๒๘๓-๓๕๖-๔
     เลขเรียกหนังสือ : ๓๐๖.๐๙๕๙๓ ศ๕๒๘ป

     ประเภทหนังสือ : หนังสือกรมศิลปากร

     ห้องบริการ : ห้องหนังสือทั่วไป ๑สาระสังเขป :
ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติไทย ซึ่งการรวบรวมและจัดพิมพ์เผยแพร่ภาพถ่ายเริ่มขึ้นตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว "ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทย วิถีชีวิต" เป็นหนังสือภาพที่ได้มีการพิจารณาภาพประวัติศาสตร์ที่ครอบคลุมเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของคนไทย ทุกกิจกรรมของสังคม และทุกช่วงเวลาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ จนถึงช่วงระยะเวลาก่อน พ.ศ. ๒๕๐๐ รวมทั้งครอบคลุมเกือบแทบทุกพื้นที่ของประเทศไทย ตั้งแต่ภาพในกรุงเทพฯ และภาพจากหัวเมืองชนบทที่ห่างไกลความเจริญ เช่น ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สกลนคร อุบลราชธานี เป็นต้น โดยนำเสนอภาพถ่ายวิถีชีวิตจำนวนกว่า ๓๐๐ ภาพ แบ่งเป็น ๑๐ หมวดหลัก ประกอบด้วย การกสิกรรม การประกอบอาชีพ การศึกษา การติดต่อสื่อสารและคมนาคม การสาธารณสุข การศาลและยุติธรรม กีฬา การละเล่นและดนตรี เรือนพักอาศัย กลุ่มคน และประเพณี เช่น ภาพการตำข้าวด้วยตะลุมพุกและสากกับการสีข้าวด้วยโม่และเครื่องสีฝัด ภาพเรือค้าขายบริเวณสี่แยกคลองมหานาค กรุงเทพมหานคร ภาพการทำเหมืองแร่ดีบุกแบบเหมืองขุดในภาคใต้ ภาพเรือขุดลอกคลองสมัยรัชกาลที่ ๗ ภาพรถหลวงในสมัยรัชกาลที่ ๕ ภาพการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ พ.ศ ๒๔๔๕ ภาพการพิจารณาความที่ศาลมณฑลนครไชยศรี พ.ศ. ๒๔๔๔ ภาพบ้านเรือนเครื่องผูกแบบล้านนา และภาพการแห่ลูกแก้ว (แห่นาค) นครลำพูน เป็นต้น โดยมีการจัดทำคำอธิบายพร้อมภาพประกอบเพื่อเป็นประโยชน์สามารถใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานในการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยในอดีตได้อย่างชัดเจน     

(จำนวนผู้เข้าชม 526 ครั้ง)