...

วิวัฒน์หนังสือไทย


   
     ชื่อเรื่อง :
วิวัฒน์หนังสือไทย

     ผู้เขียน : สำนักหอสมุดแห่งชาติ

     สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

     ปีพิมพ์ : ๒๕๖๒

     เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ :    ๙๗๘-๖๑๖-๒๘๓-๔๓๗-๐

     เลขเรียกหนังสือ : ๐๗๐.๕๐๙๕๙๓ ศ๕๒๘ว

     ประเภทหนังสือ : หนังสือกรมศิลปากร

     ห้องบริการ : ห้องหนังสือทั่วไป ๑


สาระสังเขป : อักษรเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้บันทึกภาษาพูดของมนุษย์ สำหรับชาติไทยเราก็มีภาษาและอักษรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะชาติที่เรียกว่า อักษรไทย ซึ่งปรากฏหลักฐานว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประดิษฐ์ "ลายสือไทย" ขึ้นเมื่อมหาศักราช ๑๒๐๕ อาจพัฒนามาจากอักษรปัลลวะของอินเดียตอนใต้ ลายสือไทยจึงนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการบันทึกเรื่องราวต่างๆ นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันออกมาในรูปแบบของสื่อประเภทต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ หนังสือไทย โดยหอสมุดแห่งชาติถือว่าเป็นคลังหนังสือของชาติ จึงได้จัดทำและพิมพ์เผยแพร่สูจิบัตรนิทรรศการเรื่อง "วิวัฒน์หนังสือไทย" ขึ้น มีเนื้อหาแบ่งเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ นิทรรศการวิวัฒน์หนังสือไทย มีการนำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของหนังสือ เริ่มต้นตั้งแต่กำเนิดอักษรไทย กำเนิดตัวพิมพ์และการพิมพ์ไทย โรงพิมพ์ไทย หนังสือสำคัญ หนังสือต้องห้าม หนังสือพิมพ์ในอดีต รวมทั้งจัดแสดงวรรณกรรมที่นำมาเผยแพร่ผ่านสื่อบันเทิง ประวัติความเป็นมาของหอสมุดแห่งชาติในอดีตจนถึงปัจจุบัน เหตุการณ์สำคัญทางประวติศาสตร์ผ่านการพิมพ์ในยุคสมัยต่างๆ และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โบราณราชประเพณีแห่งราชอาณาจักรไทย และ ส่วนที่ ๒ บรรณนิทัศน์หนังสือที่นำมาจัดแสดงนิทรรศการวิวัฒน์หนังสือไทย ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสาระสำคัญ พร้อมภาพประกอบของหนังสือแต่ละรายการ เช่น กระบวนพยุหยาตราสถลมารคสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จำลองจากต้นฉบับหนังสือสมุดไทยของหอสมุดแห่งชาติ คู่กรรม ตำราคิดเลข ประมวลภาพเหตุการณ์ปฏิบัติการถ้าหลวง : บันทึกวาระแห่งชาติ วรรณคดีสาร หนังสือจดหมายเหตุ Bangkok Recoeder เป็นต้น เพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของหนังสือไทยอันทรงคุณค่าของชาติ

(จำนวนผู้เข้าชม 432 ครั้ง)