...

นวดไทย : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม


     ชื่อเรื่อง : นวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

     ผู้เขียน :  -

     สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

     ปีพิมพ์ : ๒๕๖๑

     เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ : ๙๗๘-๖๑๖-๕๔๓-๕๖๕-๙

     เลขเรียกหนังสือ : ๖๑๕.๘๒๒ น๒๙๓

     ประเภทหนังสือ : หนังสือทั่วไป

     ห้องบริการ :ห้องหนังสือทั่วไป ๑


สาระสังเขป : นวดไทย เป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคนไทย ซึ่งได้มีการสืบทอดและพัฒนาสืบต่อกันมาโดยครูหมดนวดไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันการนวดไทยเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก และมีการนำมาประยุกต์ใช้ในระบบบริการสุขภาพของไทยสามารถบำบัดอาการและฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวร่างกาย "นวดไทย : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม" ได้รวบรวบข้อมูลเกี่ยวกับการนวดไทยทั้งปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีองค์ความรู้ และประวัติศาสตร์ เริ่มต้นตั้งแต่การนำเสนอรากฐานความเป็นมาของการนวดไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน การฟื้นฟูจนทำให้การนวดไทยกลับมาเป็นที่ยอมรับทั้งทางสังคมและกฏหมาย เช่น การนวดไทยก่อนประวัติศาสตร์ไทย การนวดในประวัติศาสตร์ไทย การนวดไทยลดการใช้ยาแก้ปวดเกินจำเป็น การบริการนวดไทยในระบบหลัประกันสุขภาพแห่งชาติ ประเภทของการนวดไทย ทฤษฎีการนวดไทย การนวดไทยบนเส้นทางชุมชน วิชาชีพ และธุรกิจ เป็นต้น รวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับระบบคุณค่าดั้งเดิมของการนวดไทย รากฐานความเชื่อ จริยธรรม ความรู้ บทบาทหน้าที่ทางสังคม ความหมายและคุณค่าของการนวดไทย พร้อมภาพประกอบอธิบายอย่างละเอียด อันเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมที่เป็นมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าอย่างหนึ่งของชาติไทยและเป็นที่ประจักษ์ในสังคมโลก 

 

(จำนวนผู้เข้าชม 470 ครั้ง)