...

ประกาศห้ามวิ่งห้อม้าและขับล้อเกวียนในถนนและบนสะพานที่เมืองนครเชียงใหม่
ประกาศห้ามวิ่งห้อม้าและขับล้อเกวียนในถนนและบนสะพานที่เมืองนครเชียงใหม่
         เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๓ ตรงกับสมัยของเจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ ๘ พระยาสุรสีห์วิศิษฐศักดิ์ ข้าหลวงใหญ่มณฑลพายัพ ได้ส่งประกาศของเค้าสนามหลวงนครเชียงใหม่ เรื่องห้ามมิให้ราษฎรวิ่งห้อม้าและขับรถล้อเกวียนในถนนและบนสะพานในนครเชียงใหม่ ไปยังศาลาว่าการมหาดไทย เพื่อขอพระบรมราชานุญาตใช้เป็นกฎหมายในนครเชียงใหม่ต่อไป
         เนื่องจากถนนในเวียง นอกเวียงและบนสะพานแม่น้ำปิงมีผู้ควบขับล้อเกวียนและขี่ม้าทำให้เกิดอันตรายแก่คนเดินทาง เป็นเหตุให้ถนนหนทางชำรุดทรุดโทรมเสียหายอยู่เนือง ๆ จึงออกประกาศฉบับนี้ขึ้น ความว่า
         ข้อ ๑ ตั้งแต่วันออกประกาศนี้ไป ห้ามมิให้ผู้ใดขี่ ควบสัตว์พาหนะ มีม้า โค กระบือ วิ่งห้อตามถนนหรือบนสะพาน
         ข้อ ๒ ห้ามมิให้ผู้ใดขับรถล้อเกวียนวิ่งบนสะพาน
         ข้อ ๓ ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนทำผิดประกาศนี้ จะปรับเป็นเงินพินัยไม่เกิน ๒0 บาท หรือจำขังไม่เกิน ๑ เดือน
         ข้อ ๔ ที่ซึ่งห้ามตามประกาศนี้ คือถนนในเวียงทุกสาย แลถนนเจริญประเทศ ถนนท่าแพ ถนนราชวงศ์ ถนนวิชยานนท์ ถนนริมน้ำฝั่งตะวันออกตั้งแต่วัดลีโกง ไปถึงสะพานแข่งม้าบ้านท่าสะตอยกับสะพานแม่น้ำปิง
         ข้อ ๕ ให้แขวง แคว้น แก่บ้านแลพลตำรวจภูธรเป็นผู้ดูแลตรวจตราจับกุมผู้ทำผิดประกาคนี้
ภาพ : หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่. ภาพส่วนบุคคล ชุด นายบุญเสริม สาตราภัย.
อ้างอิง
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๕ กระทรวงมหาดไทย
ร.๕ ม ๕๘ เรื่องประกาศไม่ให้วิ่งห้อม้าแลขับรถล้อเกวียนในถนนและบนสะพานใน
เมืองนครเชียงใหม่ (๖ มีนาคม ๑๒0 - ๑ มกราคม ๑๒๓)(จำนวนผู้เข้าชม 112 ครั้ง)