...
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน
ตั้งแต่ที่รัฐบาลโดยการนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาบริหารประเทศ รัฐบาลมีแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไทยที่ชัดเจนมาโดยตลอดต่อทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย ทังนี้ทางรัฐบาลได้พยายามอย่างหนักเพื่อให้เป้าหมายดังกล่าวบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ "สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน" เล่มนี้ เป็นการรวบรวมผลงานที่รัฐบาลได้ดำเนินการมาตั้งแต่ดำรงตำแหน่ง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลงานต่างๆ ที่ทางรัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้ว และเพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึงความคืบหน้าในการเดินหน้าไปสู่เป้าหมายของประเทศ อย่างไรก็ตาม สมุดภาพดังกล่าว เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลการดำเนินงานของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประชาชนได้เห็นถึงเจตนารมย์ที่แน่วแน่ในการพาประเทศไทยไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิม ซึ่งยังจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากคนไทยทุกคน เพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
 
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดสมุดภาพดังกล่าวได้ที่ http://www.thaigov.go.th/pdf/Infographics.pdf

(จำนวนผู้เข้าชม 251 ครั้ง)