...

แนะนำหนังสือน่าอ่าน สถาบันวิทยาลัยชุมชน. รายงานประจำปี 2562 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
แนะนำหนังสือน่าอ่าน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน. รายงานประจำปี 2562 สถาบันวิทยาลัยชุมชน. กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยาลัยชุมชน, 2563. 152 หน้า. ภาพประกอบ.
สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการการดำเนินงานในปี 2562 ภายในเล่มจัดข้อมูลรายงานดังต่อไปนี้ ประวัติความเป็นมา องค์กรและการบริหาร ตลอดจน ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เช่น การจัดการศึกษาและฝึกอบรม การวิจัยพัฒนา เป็นต้น ด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ผลการประเมินสถาบันวิทยาลัยชุมชน หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งตัวอย่างความสำเร็จและ ภาคผนวก ข้อมูลสถาบันวิทยาลัยชุมชนสาขาตั้งตามจังหวัดต่างๆ
378.05
ส181ร
ห้องค้นคว้า

(จำนวนผู้เข้าชม 51 ครั้ง)