...

แนะนำหนังสือน่าอ่าน สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน). มาตรฐานโรงพยาบาลและ บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4
แนะนำหนังสือน่าอ่าน
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน). มาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4. พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุรี : สถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน), 2562. 218 หน้า.
มาตรฐานนี้ใช้สำหรับการพัฒนาและประเมินโรงพยาบาลทั้งองค์กร แบ่งออกเป็น 4 ตอน โดยสรุปเป็นแผนภาพ ความสัมพันธ์ และความเชื่อมโยงกันของเนื้อหาในบทนั้นๆ ประกอบด้วย ตอน 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร ตอน 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล ตอน 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย และตอนสุดท้าย ผลลัพธ์ แต่ละหมู่จัดเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการค้นหา
362.11068
พ534ม
ห้องค้นคว้า

(จำนวนผู้เข้าชม 54 ครั้ง)