...

แนะนำหนังสือน่าอ่าน กนกพร นุ่มทอง. ทักษะการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย
แนะนำหนังสือน่าอ่าน
กนกพร นุ่มทอง. ทักษะการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย. กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563. 196 หน้า.
หนังสือเล่มนี้ได้ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยไว้ คือ จำนวน 8 เรื่อง คือ หนึ่ง คำถามที่พบบ่อยกับสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแปล สอง แนวคิดทฤษฎีการแปล สาม การแปลคำเรื่องพื้นฐานที่ต้องใส่ใจ สี่การแปลบทขยายและส่วนเสริม ห้า การแปลประโยคที่มีลักษณะพิเศษ หก การแปลประโยคความรวม เจ็ด การแปลประโยคที่มีตัวเลข เวลา และมาตราชั่ง ตวง วัด แปด การทับศัพท์หรือการถ่ายทอดเสียงภาษาจีนเป็นภาษาไทย ท้ายเล่มมีดรรชนีคำและข้อความ บทที่ 1-6
495.1802
ก124ท
ห้องค้นคว้า

(จำนวนผู้เข้าชม 67 ครั้ง)