...

แนะนำหนังสือน่าอ่าน ศิรวดี งามวิเศษชัยกุล. กฎหมายระหว่างประเทศกับการใช้แม่น้ำโขง
แนะนำหนังสือน่าอ่าน
ศิรวดี งามวิเศษชัยกุล. กฎหมายระหว่างประเทศกับการใช้แม่น้ำโขง. กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2563. 71 หน้า.
หนังสือรายงานการวิจัย เล่มนี้ ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำ ทำความรู้จักแม่น้ำโขง เนื้อหามี 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ การใช้กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันความเสียหาย และการใช้กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อการเยียวยาความเสียหาย ท้ายเล่มบทสรุปและข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม รายละเอียดหาอ่านได้ภายในเล่ม
341
ศ441ก
ห้องค้นคว้า

(จำนวนผู้เข้าชม 50 ครั้ง)