...

มรดกภูมิปัญญาสิ่งทออีสาน

กรมส่งสริมวัฒนธรรม กรทรวงวัฒนธรรม.  มรดกภูมิปัญญาและสิ่งทออีสาน.  กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2562.  287 หน้า.                   ภาพประกอบ.

 

         หนังสือรวบรวมความรู้ภูมิปัญญาสิ่งทอในภาคอีสาน เริ่มตั้งแต่ สิ่งทอยุคก่อนประวัติศาสตร์ การวิวัฒนาการ ภูมิปัญญาการผลิตเส้นใยไหมและเส้นใยฝ้าย ภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติ ภูมิปัญญาเครื่องทอผ้าและอุปกรณ์ทอผ้า เทคนิคสิ่งทอ วิธีการนุ่งห่ม    ตลอดจนมรดกลวดลายผ้า มรดกสิ่งทอในพระพุทธศาสนา เช่น ธุง ผ้าห่อคัมภีร์ เป็นต้น

        อ                                                                                                                            677.09593                                                                                                                  ส144ป                                                                                                                      ฉ. 1- ฉ. 2

 

        ห้องค้นคว้า                                                                                                                    ประจำเดือน พ.ค. 63

 

 

(จำนวนผู้เข้าชม 420 ครั้ง)