...

นิทรรศการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

อาคารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

            เป็นการจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร         การทำมาหากิน  วิถีชีวิต  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ของคนไทยในอดีต แสดงถึงภูมิปัญญาพื้นบ้านที่คิดประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุธรรมชาติ ในการดำรงชีวิตประจำวัน

(จำนวนผู้เข้าชม 550 ครั้ง)