...

โครงการอบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี จัดอบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ครูได้เห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นตน เพื่อเพิ่มความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีในท้องถิ่น ซึ่งมีผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วย บุคลากรทางการศึกษา และครูสอนวิชาประวัติศาตร์ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดชัยนาท จำนวน ๕๐ คน
                                      นาง มานิตา เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
                               คณะบุคลากรทางการศึกษาและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ รับฟังคำบรรยายจากประธาน
                ดร.ภัคพดี อยู่คงดี นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ เป็นผู้บรรยายทางวิชาการ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
คณะบุคลากรทางการศึกษาและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ รับฟังคำบรรยายจาก ดร.ภัคพดี อยู่คงดี นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ

                                   คณะบุคลากรทางการศึกษาและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ร่วมกันถ่ายภาพหมู่คณะ


คณะบุคลากรทางการศึกษาและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี

 

(จำนวนผู้เข้าชม 1248 ครั้ง)