...

วัดพระยาแพรก
วัดพระยาแพรก วัดพระยาแพรก ตั้งอยู่ที่ ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ติดกับวัดพระบรมธาตุเมืองสรรคบุรี ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 วันที่ 8 มีนาคม 2478 วัดนี้ไม่ปรากฏหลักฐานที่ระบุช่วงเวลาการสร้างที่ชัดเจน แต่พิจารณาจากรูปแบบสถาปัตยกรรมจัดเป็นศิลปกรรมในสมัยอยุธยาตอนต้น ภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์และวิหาร ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว วางตัวตามแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก วิหารเครื่องบนหักพังลง คงเหลือเพียงส่วนชั้นฐานเขียง ส่วนเจดีย์ประธานเป็นทรงแปดเหลี่ยม ซึ่งมีรูปแบบคล้ายคลึงกับเจดีย์แปดเหลี่ยมในเมืองสุพรรณบุรี อันอาจแสดงถึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของเมืองสรรคบุรีและเมืองสุพรรณบุรี มีหลักฐานว่าในปี พ.ศ. ๒๔๔๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสเมืองสรรคบุรี ในคราวเททองหล่อพระพุทธชินราช ได้เสด็จฯ มาที่วัดพระยาแพรก แต่ก็ไม่ทรงบันทึกอะไรเกี่ยวกับโบราณสถานของวัดแห่งนี้ และเนื่องจากวัดพระยาแพรกเป็นวัดขนาดกลางที่ตั้งประชิดวัดมหาธาตุเมืองสรรคบุรีมาก นักวิชาการจึงสันนิษฐานว่า แต่เดิมพระสงฆ์ในวัดพระยาแพรกนี้อาจมีหน้าที่ดูแลวัดมหาธาตุเมืองสรรคบุรี เมื่อครั้งยังไม่มีภิกษุจำพรรษาก็เป็นได้ ในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี จะคัดเลือกโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดแต่งโบราณสถานวัดพระยาแพรกที่เก็บรักษาในคลังโบราณวัตถุ ออกร่วมจัดแสดงในนิทรรศการพิเศษ เรื่อง โบราณวัตถุที่ได้จากงานโบราณคดีในเขตจังหวัดชัยนาท รอติดตามกันต่อไปนะคะ ที่มา : 1. หนังสือ ประวัติศาสตร์ชัยนาท โดย ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล 2. หนังสือปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่มที่ 8 กรมศิลปากร ภาพ : ปพนพัชร์ สุขเจริญศิริชัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี

(จำนวนผู้เข้าชม 829 ครั้ง)