...

อาคารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
อาคารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเป็นการจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร การทำมาหากิน วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ของคนไทยในอดีต แสดงถึงภูมิปัญญาพื้นบ้านที่คิดประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุธรรมชาติ ในการดำรงชีวิตประจำวัน

(จำนวนผู้เข้าชม 683 ครั้ง)