...

ครบรอบ ๑๐๗ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

ครบรอบ ๑๐๗ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

 

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ครบรอบ ๑๐๗ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

กำหนดการในโอกาส 107 ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร

ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2561

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

วันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2561                 

เวลา 08.30 น.- 09.45 น.                      - ผู้เข้าร่วมฟังเสวนาลงทะเบียน ณ ห้องดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

เวลา 09.45 น.- 10.00 น.                      - อธิบดีกรมศิลปากร (นายอนันต์  ชูโชติ) กล่าวต้อนรับ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล

                                                              รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา 10.00 น.-11.00 น.                       - บรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนนวัตกรรมในภาครัฐ

                                                            โดย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา 11.10 น.                                    - อธิบดีกรมศิลปากร เปิดงาน 107 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

  •                                                 *  อธิบดีกรมศิลปากร เปิดนิทรรศการแผ่นดินไทยในอดีต                   
  •                                                    ณ พระที่นั่งศิวโมกข์พิมานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
  •                                                 * อธิบดีกรมศิลปากรพร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการ
  •                                                    เยี่ยมชมการออกร้านCreative Fine Artsและนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร

เวลา 12.00 น.-13.30 น.                       - รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก)

เวลา 13.30 น.-16.00 น.                       - เสวนาเรื่อง ฟิล์มกระจกและภาพถ่ายต้นฉบับ ชุด หอสมุดวชิรญาณ มรดกความทรงจำ

                                                             ผู้ร่วมเสวนา

                                                             นายภูธร  ภูมะธน นักวิชาการอิสระ

                                                             นายนิติกร  กรัยวิเชียร  ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

                                                              บริษัทไทย เบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

                                                              นางสาวนันทกา  พลชัย  ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

                                                             ผู้ดำเนินรายการ

                                                            นางสาวกรพินธ์  ทวีตา ผู้อำนวยการกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ

เวลา 16.00 น.                                 - ชมการแสดงจากสำนักการสังคีต ณ สังคีตศาลา

 

วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561

เวลา 08.30 น.- 09.30น.                             - ผู้ร่วมฟังเสวนาลงทะเบียน ณ ห้องดำรงราชานุภาพ

                                                           พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

เวลา 09.30 น. – 12.00 น.                          - เสวนาเรื่อง พบปะอธิบดีกรมศิลปากรเมื่อวันวาน

                                                           ผู้ร่วมเสวนา 

                                                           นายเดโช สวนานนท์  อดีตอธิบดีกรมศิลปากร

                                                           นายสุวิทย์  รัศมิภูติ  อดีตอธิบดีกรมศิลปากร

                                                           นายอารักษ์  สังหิตกุล  อดีตอธิบดีกรมศิลปากร

                                                           ผู้ดำเนินรายการ

                                                           นายเขมชาติ  เทพไชย  อดีตรองอธิบดีกรมศิลปากร

เวลา 12.00 น.- 13.00 น.                            - รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก)

เวลา 13.00 น.- 15.00 น.                            - เสวนาเรื่อง เมืองท่าโบราณกับเส้นทางสายไหมทางทะเลในประเทศไทย     

                                                           ผู้ร่วมเสวนา

                                                           นางอมรา  ศรีสุชาติ นักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ

                                                           นายพงศ์ธันว์  สำเภาเงิน นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ      

                                                           นายภาณุวัตน์  เอื้อสามาลย์ นักโบราณคดีชำนาญการ

                                                           ผู้ดำเนินรายการ

                                                           นายธราพงศ์  ศรีสุชาติ  อดีตผู้อำนวยการสำนักโบราณคดี  

16.00 น.                                              - ชมการแสดงจากสำนักการสังคีต ณ สังคีตศาลา

 

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561

เวลา 08.50 น.                                        - รองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก และข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร

                                                                พร้อมกัน ณ กรมศิลปากร

เวลา 09.00 น.                                       - นายอนันต์  ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากรและคณะ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมศิลปากร 12 แห่ง

เวลา 10.30 น. – 11.30 น.                     - พิธีบำเพ็ญกุศล ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

เวลา 10.30 น. – 12.10 น.                     - พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในสังกัดกรมศิลปากร

                                                           - บุคคลที่สมควรยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความชื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561

เวลา 12.10 น. – 13.00 น.                    - รับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องดำรงราชานุภาพ ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

เวลา 13.00 น. – 18.00 น.                     - กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในกรมศิลปากร

เวลา 18.00 น .- 21.00 น.                     - กิจกรรมการแสดงเชิงสร้างสรรค์ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก)

          - ปิดงาน 107 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

(จำนวนผู้เข้าชม 837 ครั้ง)