...

เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วุฒิสภา
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 1169 ครั้ง)