...

เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 1219 ครั้ง)