...
ความรู้ทั่วไป
คู่มือการจัดทำตารางกำหนดอายุการจัดเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ
รายละเอียดเพิ่มเติม >
หนังสือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุ
รายละเอียดเพิ่มเติม >
ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายละเอียดเพิ่มเติม >
วีดิทัศน์
เอกสารดาวน์โหลด