โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน (ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรมเป็นมรดกโลก)
ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรม เป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแหล่งมรดกโลกในประเทศไทย ผลการดำเนินการได้สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมในด้านต่างๆ เช่น อนุสัญญาปกป้องคุ้มครองมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม แนวทางและวิธีการนำเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรมเป็นมรดกโลก ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำเอกสารนำเสนอแหล่งวัฒนธรรมเป็นมรดกโลก เป็นต้น

(จำนวนผู้เข้าชม 541 ครั้ง)