ประกาศกองโบราณคดี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนโบราณคดี)

ประกาศกองโบราณคดี

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนโบราณคดี)

                                                       

                 ตามประกาศกองโบราณคดี เรื่อง รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนโบราณคดี) ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวช.) ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น

                 บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

                 ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม

๑.      นางสาวสุรีย์วัลย์  คงคาใส

๒.      นายศิวกรณ์  ดาด้วง

๓.      นางสาวสุชาดา  พิทยาธนาสกุล

๔.      นางสาวณชาภัสส์  พันธุ์ทุ้ย

๕.      นายกัญจน์พสิษฐ์   รักการดี

                 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวช.)

๑.      นางสาวศุทธินี  สุวรรณพงศ์

                 ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จะต้องมารายงานตัวเพื่อทำการคัดเลือกในวันพุธที่ ๒๖  เมษายน ๒๕๖เวลา ๐๙.๑๕ น. ณ ห้องประชุมกองโบราณคดี อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น ๕ และจะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนโบราณคดี)  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖

 

                                                          ประกาศ    วันที่    ๒๑    เมษายน พ.. ๒๕๖๖

                                                              นายพงศ์ธันว์  สำเภาเงิน
                                                            ผู้อำนวยการกองโบราณคดี

 

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 753 ครั้ง)