พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบมณฑลภูเก็ต พุทธศักราช 2471

This is a SEO version of พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบมณฑลภูเก็ต พุทธศักราช 2471 Page 60
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

 

 

 

 

หนังสือ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบมณฑลภูเก็ต พุทธศักราช 2471 เป็นการเรียบเรียงเอกสารชุด กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 เบ็ดเตล็ด (ร7 บ1.4/21-24) ซึ่งเป็นเอกสารบันทึกรายงานการเสด็จพระราชดำเนินมณฑลภูเก็ตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2471 ตามลำดับเวลาและเหตุการณ์ เริ่มตั้งแต่การประชุมเตรียมการ กำหนดการ งบประมาณ พระราชพาหนะ คำกราบบังคมทูลถวายพระพร พระราชกระแส จนกระทั่งสิ้นสุดการเสด็จพระราชดำเนิน โดยมีคำอธิบายเกี่ยวกับชื่อบุคคลและสถานที่เพิ่มเติม