การสัมมนาทางวิชาการ “วิชชาแห่งบูรพา: พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร” วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักหอสมุดแห่งชาติ

กรมศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจร่วมการสัมมนาทางวิชาการ
“วิชชาแห่งบูรพา: พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร”
วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ http://seminar.finearts.go.th/course/view/45