ขอเชิญติดตามชมการถ่ายทอดภาพสด การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง“วิชชาแห่งบูรพา: พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร” ผ่านทาง Facebook Live กรมศิลปากร

>ขอเชิญติดตามชมการถ่ายทอดภาพสด การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง“วิชชาแห่งบูรพา: พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร” ผ่านทาง Facebook Live กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

>>การสัมมนาประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง “พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร: ที่สุดมหากรุณาบารมี” โดย ดร. นันทนา ชุติวงศ์ และการเสวนาเรื่อง “พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร: จากต่างแดนสู่สุวรรณภูมิ” โดย ดร. อมรา ศรีสุชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี กรมศิลปากร และ รศ. ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินการเสวนา โดย นายยุทธนาวรากร แสงอร่าม ภัณฑารักษ์ชำนาญการ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ