ปรับขนาดอักษร
  • ประชาชนควรรู้

โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ควบคุมการทำเทียม

โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ควบคุมการทำเทียม

โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ควบคุมารทำเทียม ๙ รายการ

๑.ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง(ศิลาจารึกหลักที่๑) เลขวัตถุ ๑๕๘/๒๕๑๑ ศิลปะสุโขทัย

๒.ธรรมจักร เลขวัตถุ ๒๘๘/๒๕๑๑ ศิลปะทวารวดี

๓.พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เลขวัตถุ ศว.๒๓ ศิลปะศรีวิชัย

๔.พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ เลขวัตถุ ลบ.๓  แบบศิลปะลพบุรี

๕.พระอิศวร เลขวัตถุ ๓๓๗/๒๕๑๓ ศิลปะอยุธยาตอนต้น

๖.ตู้พระธรรม เลขวัตถุ ๑๑๖ แบบศิลปะอยุธยาตอนปลาย

๗.ช้างทรงเครื่องพระคชาธาร เลขวัตถุ ข.๙๖ ข ๒๙ ศิลปะอยุธยาตอนต้น

๘.พระเต้าทองคำ(สุวรรณภิงคาร) เลขวัตถุ ๔๙ ศิลปะอยุธยาตอนต้น

๙.พระแสงขรรค์ เลขวัตถุ ๔๖๓/๒๕๓๓ ศิลปะอยุธยาตอนต้น

ไฟล์แนบ ขนาด ครั้ง Last download
nocopyobjects.pdf 1.73 MB 311 1 วัน 16 ชั่วโมง ก่อน