ปรับขนาดอักษร
  • ประชาชนควรรู้

ธรรมเนียมค่าเข้าชม

บัญชีค่าเข้าชมโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

 

ท้ายกฎกระทรวง กำหนดค่าเข้าชมและค่าบริการอื่นสำหรับโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

ลำดับ

จังหวัด

รายชื่อ

อัตราค่าเข้าชม (บาท)

สัญชาติไทย

สัญชาติอื่น

บัตรปลีก

บัตรรวม

บัตรปลีก

บัตรรวม


1

กรุงเทพมหานคร

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เขตพระนคร

2.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราช-พิธี เขตบางกอกน้อย

3.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เขตพระนคร

4.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ข้างต้น เขตดุสิต

30

20

30

5

60

200

100

200

5


350

2

กาญจนบุรี

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี

2.อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อำเภอไทรโยค

10

20

-

-

50

100

-

-

3

กำแพงเพชร

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร

2.อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร เขตอรัญญิก อำเภอเมืองกำแพงเพชร

3.อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร เขตในกำแพงเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร

20

20

20

-


30

100

100

100

-

150

4

ขอนแก่น

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น

20

-

100

-

5

จันทบุรี

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี อำเภอเมืองจันทบุรี

20

-

100

-

6

ชัยนาท

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งขาติ ชัยนาทมุนี อำเภอเมืองชัยนาท

10

-

50

-

7

เชียงราย

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน อำเภอเชียงแสน

2.โบราณสถานวัดป่าสัก อำเภอเชียงแสน

20

10

-

-

100

50

-

-

8

เชียงใหม่

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่

20

-

100

-

9

ชุมพร

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร อำเภอเมืองชุมพร

20

-

100

-

10

นครปฐม

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม

20

-

100

-

11

นครราชสีมา

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงค์ อำเภอเมือง นครราชสีมา

2.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย อำเภอพิมาย

3.โบราณสถานวัดพนมวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา

4.อุทยาประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย

5.โบราณสถานเมืองแขก อำเภอสูงเนิน

10

20

10

20

10

 

50

100

50

100

50

 

12

นครศรีธรรมราช

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

30

-

150

-

13

น่าน

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน อำเภอเมืองน่าน

20

-

100

-

14

บุรีรัมย์

1.อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอนางรอง

2.โบราณสถานปราสาทเมืองต่ำ อำเภอประโคนชัย

20

20

30

100

100

150

15

ปราจีนบุรี

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี

30

-

150

-

16

พระนครศรีอยุธยา

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม อำเภอพระนครศรีอยุธยา

2.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา

3.โบราณสถานวัดมเหยงค์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา

4.โบราณสถานวัดมหาธาตุ อำเภอพระนครศรีอยุธยา

5.โบราณสถานวัดราชบูรณะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา

6.โบราณสถานวัดพระศรีสรรเพชญ์และพระราชวังโบราณ อำเภอพระนครศรีอยุธยา

7.โบราณสถานวัดพระราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา

8.โบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา

20

30

10

10

10

10

10

10

 

40

100

150

50

50

50

50

50

50

220

17

พัทลุง

1.โบราณสถานวังเจ้าเมืองพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง

10

-

50

-

18

เพชรบุรี

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรีและอุทยาน ประวัติศาสตร์พระนครคีรี

20

-

150

-

19

เพชรบูรณ์

1.อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ

20

-

100

-

20

ภูเก็ต

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง อำเภอถลาง

20

-

100

-

21

ราชบุรี

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี

20

-

100

-

22

ร้อยเอ็ด

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด

20

-

100

-

23

ลพบุรี

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จ พระนารายณ์ อำเภอเมืองลพบุรี

2.โบราณสถานบ้านวิชาเยนทร์ อำเภอเมืองลพบุรี

3.โบราณสถานปรางค์สามยอด อำเภอเมืองลพบุรี

4.โบราณสถานพระที่นั่งไกรสรสีหราช(พระที่นั่งเย็น) อำเภอเมืองลพบุรี

5.โบราณสถานวัดพระศรีมหาธาตุ อำเภอเมืองลพบุรี

30

10

10

10

10

 

30

50

50

50

50

50

-

150

24

ลำพูน

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญ-ไชย อำเภอเมืองลำพูน

20

-

100

-

25

สตูล

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล

10

-

50

-

26

สุพรรณบุรี

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

2.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง อำเภออู่ทอง

20

30

-

-

100

150

-

-