ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างและบุคลากร

ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
นายพนมบุตร จันทรโชติ
กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์
กลุ่มวิจัย
กลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์และเทคโนโลยีสารสนเ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์
หัวหน้ากลุ่มวิจัย
หัวหน้ากลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์ และสารสนเทศ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป