ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

รายละเอียด :

                                                                         

                                                            ประกาศสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

                                             เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

                          -----------------------

                     ด้วยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

                     อาศัยอำนาจตามความในหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว๓๑  ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราวกอปรกับหนังสือกรมศิลปากร ที่ วธ๐๔๐๑/๒๓๓๙  ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗  เรื่อง  อนุมัติกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนโบราณคดี)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  และได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมศิลปากร  ตามคำสั่งกรมศิลปากร ที่ ๓๐/๒๕๕๒  ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๒   เรื่องมอบหมายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลลูกจ้างชั่วคราว   จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังรายละเอียดต่อไปนี้       

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก

                          - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ       อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๙,๔๐๐.-บาท  จำนวน  ๑  อัตรา

                    . คุณสมบัติของผู้สมัคร

                          - ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐  แห่งพระราชบัญญัตระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ และ/หรือ  ตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้         

                  (๑)  มีสัญชาติไทย

                              (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี

                              (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

                              (๔)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

                              (๕)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

                              (๖)  ไม่เป็นผู้มี่อาการทุพพลภาพจนไม่สมารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

                              (๗)  ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น

                              (๘)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

                              (๙)  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                              (๑๐)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                              (๑๑)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้รับกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                              (๑๒)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                              (๑๓)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น

                              (๑๔)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น

                              (๑๕)  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

                   ๓.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

                          - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางพณิชยการบัญชีการตลาด และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ไมโครซอฟออฟฟิตได้เป็นอย่างดี

                   .  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร

                         - ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถนนศรีอยุธยา  กรุงเทพฯ  โทร ๐ ๒๒๘๑ ๖๗๖๖ ,๐ ๒๒๘๑ - ๐๔๓๓  ตั้งแต่วันที่   ๑๑ – ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ในวันและเวลาราชการ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)  โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก

                   .  เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                             ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด ๑.๕ x๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

                             ๔.๒ ใบคุณวุฒิการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา  จำนวน ๑ ฉบับ.

                             ๔.๓ ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา  จำนวน ๑  ฉบับ

                             ๔.๔ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

                   .  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

                         - สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน  เวลา และสถานที่คัดเลือกให้ทราบในวันที่ ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๕  ณ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป        

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร  หรือสามารถดูได้จาก www.finearts.go.th  หัวข้อ  “ข่าวประชาสัมพันธ์” 

                   ๗.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

                          - คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกตามความรู้  ความสามารถ  ความประพฤติและความเหมาะสมของตำแหน่ง  โดยวิธีสัมภาษณ์  

                   ๘.  เกณฑ์การตัดสิน

                        - ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

                   ๙.  การประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้

                         - สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกโดยเรียงลำดับจากผู้ที่มีคะแนนสูงลงมาตามลำดับ  โดยจะประกาศที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร หรือสามารถดูได้ทาง www.finearts.go.th หัวข้อ    “ข่าวประชาสัมพันธ์” 

                        บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใช้ได้ไม่เกิน  ๑  ปี  นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว  บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

                                                              ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘

                                                                                   

                                                                               (นางจารุณี  อินเฉิดฉาย)

                                                            ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

                                                                ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ