ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการ “พิพิธวิทยา เสวนาเพ-ลาบ่าย”

 

  วิชาที่จะอบรม  ๘๙ ชั่วโมง ประกอบด้วย
              ๑. ภาคทฤษฎี และเชิงปฏิบัติการ ๖๙ ชั่วโมง                   
              ๒. ภาคสนาม : ศึกษา ดูงาน ณ สถานที่จริง  ๒๐   ชั่วโมง
              (รายละเอียดตามตารางการฝึกอบรมที่แนบ)
 
            สถานที่ดำเนินงาน
               ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
  

 

ไฟล์แนบ ขนาด ครั้ง Last download
okhrngkaarphiphithwithyaa20eswnaaeph-laabaay2.doc 66.5 KB 243 2 days 12 ชั่วโมง ก่อน