ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างมาตรฐานการออกใบอนุญาตสถานประกอบการค้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ การนำเข้าและส่งออกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ในและนอกราชอาณาจักร

 

ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างมาตรฐานการออกใบอนุญาตสถานประกอบการค้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และการนำเข้าและส่งออกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ในและนอกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

:กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์