ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นิทรรศการ “How Do you see Thailand”

 

โดย คณะศิลปิน ไทย-สวิส ๖ ท่าน ประกอบด้วย
- คุณศิริพจน์ จำเริญวิทย์
- Jacques Burthet
- Ladina Gaudenz
- Bujar Marika
- June Papineau
- Axelle Snakkers 
๑. รองอธิบดีกรมศิลปากร 
(นายสหวัฒน์ แน่นหนา)
๒. เอกอัครราชทูตสวิสเซอร์แลนด์ประจำ
ประเทศไทย (มิสซิสครีสทีน ชราเนอร์ บูรเกเนอร์)
๓. เลขานุการเอกประจำสถานฑูตสวิสฯ (มร.ฟลา
วิโอ มิลาน) เป็นประธานในพิธีเปิดในงานจิตรกรรมสื่อผสมศิลปะ
จัดวาง เมื่อวันที่ ๗ - ๒๗ พฤษภาคม

:พช.หอศิลป์