ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นิทรรศการเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ เรื่อง “งานช่างพื้นถิ่น”

ดำเนินการเก็บข้อมูล ภาพถ่ายงานช่างพื้นถิ่นของภาคใต้ 
ในเรื่อง เครื่องถม การทำตัวหนังตะลุง การจักสานย่านลิเภา 
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับจัดทำนิทรรศการเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ เรื่อง “ งานช่างพื้นถิ่น” 
เมื่อวันที่ ๒๖ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓