ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์วัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๓ เรื่องเรียนรู้เรื่องโขนไทย

 

 

- กิจกรรมบรรยายนำชม โดยอาจารย์อรพินท์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
- สาธิตและระบายสีหัวเขน(โขน) วิทยากร
จากช่างสิบหมู่ จำนวน ๑ ครั้ง ๓๔ ครอบครัว ๑๒๗ คน 
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓

:พช.พระนคร