ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมมหัศจรรย์พิพิธภัณฑ์ วันเดียวเที่ยวไม่พอ

 

กิจกรรมมหัศจรรย์พิพิธภัณฑ์ วันเดียวเที่ยวไม่พอ
โครงการจัดกิจกรรมพิเศษ " ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร ขอพรพระคเณศ "

 

                                               ด้วยในปี พ.ศ.๒๕๕๔ กรมศิลปากรสถาปนาครบรอบ ๑๐๐ ปี และเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ใช้รูปพระคเณศเป็นดวงตราประจำกรม จึงจัดทำโครงการจัดกิจกรรมพิเศษ “๑๐๐ ปี กรมศิลปากร ขอพรพระคเณศ” เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “มหัศจรรย์พิพิธภัณฑ์ วันเดียวเที่ยวไม่พอ” โดยอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์(พระคเณศ) จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ มาจัดแสดงรวมกัน ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้กราบไหว้ขอพรพระคเณศ
                                               กรมศิลปากร จึงคัดเลือกประติมากรรมรูปพระคเณศ ซึ่งเป็นโบราณวัตถุที่มีสภาพสมบูรณ์ และงดงามตามแบบศิลปะแต่ละยุคสมัย จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ๑๑ แห่ง จำนวน ๓๒ รายการ เพื่อจัดแสดงในกิจกรรมข้างต้น ดังนี้
 ๑. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร                   จำนวน  ๑๐ รายการ
 ๒. คลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คลังกลาง)          จำนวน     ๓ รายการ
 ๓. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น                     จำนวน     ๓ รายการ
 ๔. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา           จำนวน     ๒ รายการ
 ๕. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม               จำนวน     ๑ รายการ
 ๖. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี                  จำนวน     ๑ รายการ
 ๗. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย                      จำนวน     ๑ รายการ
 ๘. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์                จำนวน     ๑ รายการ
 ๙. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี              จำนวน     ๓ รายการ
๑๐. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา                      จำนวน     ๑ รายการ
๑๑. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช         จำนวน     ๖ รายการ
                                            
โดยจะจัดพิธีบวงสรวงพระคเณศตามแบบประเพณีโบราณ พร้อมจัดการแสดงรำถวายมือในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ และเปิดให้สาธารณชนเข้าชม และกราบไหว้ขอพรพระคเณศ ตั้งแต่วันที่ ๒ ถึง ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ ทั้งนี้ทุกวันอาทิตย์จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป นำเครื่องสักการะประเภทข้าวตอกดอกไม้มาขอพรเป็นกรณีพิเศษ

 

 *************    กำหนดการ     *************

 

เวลา ๑๓.๓๐ น.            - แขกผู้มีเกียรติ สื่มวลชน ลงทะเบียนรับเอกสาร

เวลา ๑๔.๓๐ น.           - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธีฯ เดินทางมาถึง

                               - อธิบดีกรมศิลปากร รองอธิบดีกรมศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนักและแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ

                               - อธิบดีกรมศิลปากร กล่างรายงาน  ความเป็นมาของกิจกรรมมหัศจรรย์พิพิธภัณฑ์วันเดียว เที่ยวไม่พอ โครงการจัดกิจกรรมพิเศษ "๑๐๐ ปี กรมศิลปากร ขอพรพระคเณศ"

                               - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดงานการจัดโครงการจัดกิจกรรมพิเศษ "๑๐๐ ปี กรมศิลปากร ขอพรพระคเณศ"

                               - อธิบดีกรมศิลปากร มอบหนังสือที่ระลึกแด่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าปะรำพิธี

เวลา ๑๕.๐๐ น.           - พรหมณ์เริ่มประกอบพิธีบวงสรวง ตามประเพณีโบราณ

                              - สำนักสังคีตรำถวายมือ

                              - เสร็จพิธี

                              - รับประทานอาหารว่าง

 

** การแต่งกาย แต่งชุดผ้าไทย

 ตัวอย่าง พระคเณศ ที่นำมาให้สักการะบูชา

   

 

   พระคเณศ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๓

  จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี

 

 

 

 

 

  พระคเณศ ศิลปะลพบุรี ร่วมสมัยศิลปะเขมรแบบ เกาะแกร์ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕

  จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย

 

 

 

 

  พระคเณศ ศิลปะลพบุรี ร่วมสมัยศิลปะเขมรแบบ เกาะแกร์ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕

  จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี