ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ

 

 

 

              นิทรรศการเรื่่อง "ธรรมราชาธิราช" จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ชิ้นเยี่ยม รวมทั้งจิตรกรรมฝีพระหัตถ์องค์จำลอง    

จำนวน ๘๔ รายการ วััตถุทางวัฒนธรรมเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราว ความเป็นมาและความสำคัญ ของ"ธรรมราชาธิราชในทางโลก"   

ซึ่่งหมายถึงพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงธรรม ปกครองประชาราษฎร์บนแผ่นดินไทย นับเนื่องจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

                วัตถุที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการ "ธรรมราชาธิราช" เป็นประจักษ์พยานเเห่งการเลื่อมใสศรัทธา ปฏิบัติบูชาพระพุทธศาสนาของประชาชนบนแผ่นดินนี้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นพุทธมามกะมาตลอดเวลาอันยาวนานในประวัติศาสตร์ เมื่อเป็นเช่นนี้ วัตถุจัดเเสดงจึงมิใช่เป็นเพียงวัตถุทางวัฒนธรรม เเต่ยังเป็นวัตถุที่เป็นสัญลักษณ์เเห่งจิตวิญญาณ ศรัทธา และความเชื่อในศาสนา

                นิทรรศการนำเสนอเรื่องราวครอบคลุม ๙ เรื่องหลัก ประกอบด้วย

ธรรมราชในฮินดูปกรณัมปรัมปรา

ตำนานเเห่งธรรมราชา : โพธิสัตวบารมีในชาดก

ธรรมราชาในพุทธรัฐโบราณ

อรุณรุ่งเเห่งธรรมราชาธิราช

สิริมงคลเเห่งธรรมราชา

พุทธธรรมเเห่งธรรมราชาเหนือเทวราชและราชาธิราช

พุทธปฏิมาแห่งธรรมราชาธิราช : ธรรมอันยิ่งกว่าบารมี

ทศพิธราชธรรมในธรรมราชาเเห่งบรมราชจักรีวงศ์

ธรรมราชาธิราช : ธรรมิกราชในหทัยราษฎร์

                นิทรรศการ "ธรรมราชาธิราช" ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรไทย เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ หรือ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ จำนวน ๘๔ นับว่าเป็นเลขมหามงคล มีนัยอันสอดคล้องกับจำนวนพระธรรมคำสอน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็น "พระธรรมราชาธิราชในทางธรรม" จำนวนพระราชทรัพย์สินของพระเจ้าจักรพรรดิราชสุทัสสนะ ผู้เป็นพระโพธิสัตว์หรือพระอดีตชาติหนึ่งของพระพุทธองค์ซึ่งนับเป็น "พระธรรมราชาธิราชในตำนาน" จำนวนสถูปที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าจักรพรรดิราชอโศกมหาราชเเห่งอินเดีย ซึ่งถือว่าทรงเป็น "พระธรมราชาธิราชในประวัติศาสตร์" ผู้ยิ่งใหญ่ และจำนวนเลขมหามงคลนี้มาบรรจบในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงเป็น "พระธรรมราชาธิราชในหทัยราษฎรไทย"

                  วัตถุทั้งปวงที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการล้วนเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติ เป็นที่มาเเห่งแรงบันดาลใจในกาสร้างสรรค์และความทรงจำอันงดงาม นิทรรศการครั้งนี้จึงมีจุดมุ่งหวังสื่อสารความหมายในมรดกของพวกเราเหล่านี้สู่ชนทุกรุ่นโดยถ้วนหน้า จึงนับเป็นโอกาสอันดีในการเยี่ยมชมเพื่อระลึกว่า อดีตได้นำพาเราสู่ปัจจุบันอย่างไร