ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนครั้งที่ ๓ การเสวนาในหัวข้อ "ข้างหลังภาพ : ศิวโมกขพิมาน"

 

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม


โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนครั้งที่ ๓ 
การเสวนาในหัวข้อ "ข้างหลังภาพ : ศิวโมกขพิมาน"


โดยวิทยากร 

นายจุลทัศน์ พยาฆรานนท์ - ราชบัณฑิต
นายบวรเวท รุ่งรุจี - อดีตอธิบดีกรมศิลปากร


ดำเนินรายการโดย 

นายพนมบุตร จันทรโชติ - ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

***สำรองที่นั่งฟรี***
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓, ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๔ (พุธ - อาทิตย์)

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ทุกวัน)