ปรับขนาดอักษร
  • ประชาชนควรรู้

บุคลากร

 
นางทัศนีย์ เทพไชย
หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 
 

นางสาวระเบียบ หงส์พันธ์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ


นางสาวลลิตภัทร ทองญวน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ 
***หมายเหตุ ช่วยราชการ*** นางภควรรณ คุณากรวงศ์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ


นางสาวณัฐพร เพชรกลับ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ


นายทรงวุฒ สุตตะภวานนท์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน


นางสาวอรรวินท์ พันธ์ภักดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน
***หมายเหตุ ช่วยราชการ*** 


นางสาวกาญจนา ศรีเหรา ตำแหน่ง บรรณารักษ์ประจำห้องเด็ก


นางสาววารุณี วิริยะชูศรี ตำแหน่ง บรรณารักษ์ประจำห้องบริการหนังสือ 1 


นางสาวปิยวรรณ พลอยสุกใส ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา


นางรติมา แสงทอง ตำแหน่ง พนักงานสถานที่


นายสมปอง สุขสม ตำแหน่ง คนสวน


นายธวัช ศรีทอง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


นางขวัญเมือง สกุลพราหมณ์ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความสะอาด


นายเรืองชัย เฉลิมฤทธิ์ ตำแหน่ง คนงาน