ปรับขนาดอักษร

สาส์นสมเด็จ ลายพระหัตถ์ ของ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ภาค ๔

This is a SEO version of สาส์นสมเด็จ ลายพระหัตถ์ ของ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ภาค ๔ Page 122
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                    สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

ผู้แต่งเพิ่ม              สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

เลขหมู่                  895.916 น254ส

หัวเรื่อง                 จดหมาย                   

                             รวมเรื่อง

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หายาก)

ภาษา                    ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             คลังวิทยา

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2499      

ลักษณะวัสดุ           640 หน้า  ; 19ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

สาส์นสมเด็จเป็นพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ของเจ้านายทั้งสองพระองค์ที่เป็นปราชญ์ของแผ่นดินทั้งสองท่าน เรื่องราวในหนังสือจึงมีลักษณะรอบรู้  หลากหลาย ถึงพร้อมด้วยอัจฉริยภาพ  มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ  เป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่การรู้จักเรื่องไทยศึกษา ทั้งประวัติศาสตร์ โบราณคดี  ศาสนา ศิลปกรรม วรรณคดีและอักษรศาสตร์ ฯลฯ