ปรับขนาดอักษร

ประเพณีมีเทศน์มหาชาติ และ เวสสันดรชาดก ในมหานิบาต กัณฑ์ ทศพร และหิมพานต์

This is a SEO version of ประเพณีมีเทศน์มหาชาติ และ เวสสันดรชาดก ในมหานิบาต กัณฑ์ ทศพร และหิมพานต์ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                     ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   294.304 น234ป

หัวเรื่อง                    - มหาชาติ

                            - ชาดก

ประเภทวัสดุ/มีเดีย     สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                      ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์การศาสนา      

ผู้จัดทำ                   ....-....

ปีที่พิมพ์                 2502

ลักษณะวัสดุ           54 หน้า  ; 23  ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

การแสดงมหาเวสสันดรชาดก หรือเรียกทั่วไปว่ามีเทศน์มหาชาติ เป็นทานมัยกุศลเป็นที่นิยมในพุทธศาสนิกชน ธรรมเนียมที่เทศนามหาชาติ เรียง ๑๓ กัณฑ์ คือ ๑. ทศพร ๒.หิมพานต์ ๓.ทานกัณฑ์๔.วันประเวส ๕.ชูชก ๖.จุลพน ๗.มหาพน ๘.กุมาร ๙.มัทรี ๑๐.สักกบรรพ ๑๑.มหาราช ๑๒.ฉกษัตริย์ ๑๓.นครกัณฑ์