ปรับขนาดอักษร

วารสารวิสามัญศึกษา

This is a SEO version of วารสารวิสามัญศึกษา Page 61
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    089.95911 ว781ว

หัวเรื่อง                   -รวมเรื่อง                                                                               

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์คุรุสภาพระสุเมรุ 

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2513     

ลักษณะวัสดุ             ...-....   

บทคัดย่อ/บันทึก

วารสารวิสามัญศึกษา เป็นวารสารรวบรวมเรื่องราวบทความต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา ครูอาจารย์ โรงเรียน ฯลฯ