ปรับขนาดอักษร

ธรรมวิภาค ปริจเฉทที่ ๒

This is a SEO version of ธรรมวิภาค ปริจเฉทที่ ๒ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, 2403-2464

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    294.3076 ว151ร

หัวเรื่อง                   - พระพุทธศาสนา หัวข้อธรรม                                 

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              8

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์พระจันทร์

จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2501     

ลักษณะวัสดุ          150  หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นการอธิบายถึงพระธรรมวินัย หลักสูตรสำหรับประโยคนักธรรมชั้นมัชฌิมะ โดยแบ่งออกเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้ ทุกะ, ติกะ, จตุกกะ, ปัญจกะ, ฉักกะ, สัตตกะ, อัฎฐกะ, นวกะ, ทสกะ, เอกาทสกะ, ทวาทสกะ และเตรสกะ