ทนายความประจำบ้าน

ผู้แต่ง                      บริรักษ์นิติเกษตร (หรั่ง นิมิหุต)

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    347 บ225ท

หัวเรื่อง                   - กฎหมาย -- ไทย                                        

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์นิติสาส์น

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2507     

ลักษณะวัสดุ           308 หน้า ; 25 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวม หลักกฎหมาย ลักษณะมูลคดี สัญญา และมีหมายเหตุบอกหลักเกณฑ์ของสัญญานั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการทำพินัยกรรม ตัวอย่างการทำพินัยกรรมต่างๆ เงินค่าธรรมเนียมและอายุความ ทั้งเป็นกฎหมายที่จำเป็นสำหรับบุคคล และพ่อบ้านแม่เรือนควรรู้ และกฎหมายอื่นๆ ที่น่ารู้ในอดีตตั้งแต่ปี 2468 เป็นต้นไป