ปรับขนาดอักษร

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

พงศาวดาร มอญพม่า คัดจากประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑
พงศาวดาร มอญพม่า คัดจากประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑

ผู้แต่ง                     ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2405-2486

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย 959.102 

หัวเรื่อง                  - พม่า -- ประวัติศาสตร์

                             -  มอญ -- ประวัติศาสตร์                           

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2509

ลักษณะวัสดุ           135 หน้า  ; 23  ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เรื่องพระราชพงศาวดารพม่ามอญนี้ เดิมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการดำรัสสั่ง ขุนสมุทรโวหารในกรมพระอาลักษณ์ และขุนอักษรรามัญ นายขำเปรียญ นายสุดเปรียญ นายจุ รวมสี่นาย เป็นล่ามคัดแปลออกจากหนังสือรามัญใบลานเป็นภาษาสยาม เมื่อ จ.ศ.1219 แต่ท่อนปลายนั้นได้เรียงตามจดหมายเหตุ เมืองหงษาวดี เมืองอังวะ ต่อเข้าในท่อนต้น เสร็จแล้วเจ้าพนักงานเก็บไว้ในหอหลวง ยังไม่ใคร่แพร่งพรายรู้เรื่องกันทั่วไป

ประวัติชีวิตและนิราศบางเรื่องของสุนทรภู่
ประวัติชีวิตและนิราศบางเรื่องของสุนทรภู่

ผู้แต่ง                     ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2405-2486

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย 928.95911 ส798ดปร 

หัวเรื่อง                  - สุนทรภู่ -- ประวัติ                            

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2502

ลักษณะวัสดุ           142 หน้า  ; 24ช2 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เรื่องประวัติของสุนทรภู่นี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงโปรดนิพนธ์ไว้ โดยแบ่งออกเป็นตอนๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความเป็นไปในชีวิตของสุนทรภู่ได้ชัดเจน

ทำบุญสามแบบ
ทำบุญสามแบบ

ผู้แต่ง                     พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย 179.9 พ334ท 

หัวเรื่อง                  - ความดี (พุทธศาสนา) 

                             - หนังสืออนุสรณ์งานศพ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์รวมมิตรไทย

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2513

ลักษณะวัสดุ           142 หน้า  ; 24ช2 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

นี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำบุญ และฝันถึงระลึกถึงอยู่แต่เรื่องบุญ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องกระทำให้เป็นบุญกันขึ้นมาจริงๆ และเป็นเรื่องที่ควรนำมาพิจารณากันอยู่บ่อยๆเพื่อให้เป็นบุญยิ่งขึ้น

นิราศลอนดอน
นิราศลอนดอน

ผู้แต่ง                     ราโชทัย (ม.ร.ว.กระต่าย), หม่อม

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   914.21 ร438น 

หัวเรื่อง                  - อังกฤษ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              องค์การค้าของคุรุสภา

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2504

ลักษณะวัสดุ           66 หน้า  ; 24 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื้อหาภายในกล่าวถึง สมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีราชทูตไทยเดินทางไปเจริญพระราชไมตรีในยุโรปหลายครั้ง โดยครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ ลักษณะคำประพันธ์เป็นร้อยแก้วและนิราศ ซึ่งเรื่องราวจะพรรณนาตั้งแต่เริ่มออกจากกรุงเทพฯไปยังสิงคโปร์, เมืองไคโร, เกาะมอลตา, เมืองปอร์ดสมัท และสู่จุดหมายปลายทางที่เมืองลอนดอน

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๑
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๑

ผู้แต่ง                     ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย 959.3 ป247ร 

หัวเรื่อง                  - ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - สมัยแรกเริ่มก่อน พ.ศ.1800

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2516

ลักษณะวัสดุ           197 หน้า  ; 24 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 61 นี้ เป็นเรื่องราวของชาติไทยสมัยก่อนที่ยกลงมาเป็นใหญ่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย 2 เรื่อง ได้แก่ พงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสน และตำนานสิงหนวติกุมาร

พระพุทธโฆษา หรือ พระพุทธโฆสะ และตำนานพระปริตร
พระพุทธโฆษา หรือ พระพุทธโฆสะ และตำนานพระปริตร

ผู้แต่ง                     ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย 294.30923 ธ232ร

หัวเรื่อง                  พุทธศาสนา

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์การศาสนา

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2519

ลักษณะวัสดุ           66 หน้า : ภาพประกอบ  ; 24 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

 เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธโฆษาหรือพรพุทธโฆสะ รูปแบบทางประวัติศาสตร์ วึ่งมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนายิ่ง รวมไปถึงตำนานพระปริตรซึ่งมีฉบับพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นต้นฉบับ

ละครชุดเบิกโรง เรื่องรามเกียรติ์
ละครชุดเบิกโรง เรื่องรามเกียรติ์

ผู้แต่ง                     มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย 895.9112 ร445รม 

หัวเรื่อง                  รามเกียรติ์

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              2

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              องค์การค้าคุรุสภา

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2504

ลักษณะวัสดุ           322 หน้า : ภาพประกอบ  ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก 

การแสดงละครเบิกโรง เรื่องดึกดำบรรพ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ชุดรามเกียรติ์ จัดได้ว่าเป็นการแสดงที่ทรงคุณค่า ซึ่งยังให้คุณค้าด้านต่างๆแก่สังคม เหมาะแก่การศึกษาและเผยแพร่เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในและนอกวงการนาฏศิลป์สืบไป

ไตรภูมิพระร่วง
ไตรภูมิพระร่วง

ผู้แต่ง                     พระญาลิไทย

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย 294.3123 ต344ตล 

หัวเรื่อง                  นรก

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              2

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              องค์การค้าคุรุสภา

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2506

ลักษณะวัสดุ           328 หน้า : ภาพประกอบ  ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก 

ไตรภูมิพระร่วง หนังสือสอนพระพุทธศาสนาประพันธ์โดย พระมหาธรรมราชาลิไทย กษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย มีเนื้อหาเรื่องนรก สวรรค์ เพื่อสั่งสอนประชาชนให้เข้าใจพระพุทธศาสนาและช่วยกันดำรงรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้มั่นคงตลอดไป

โครงกวีโบราณ และวรรณกรรมพระยาตรัง
โครงกวีโบราณ และวรรณกรรมพระยาตรัง

ผู้แต่ง                     กรมศิลปากร

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย 895.9113082 ค966ส

หัวเรื่อง                  - กวีนิพนธ์ไทย -- รวมเรื่อง

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์รุ่งเรื่องธรรม

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2506

ลักษณะวัสดุ           125 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก 

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505โคลงกวีโบราณนี้ แม้มิใช่งานประพันธ์ของพระยาตรังโดยตรง แต่ก็เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความรักและความสนใจค้นคว้าศึกษาในคำประพันธ์ประเภทโคลงอย่างจริงจัง จึงได้คิดรวบรวมโคลงของกวีมีชื่อเสียงหลายท่านในสมัยโบราณที่มีผู้จดจำสืบต่อกันมาบันทึกไว้ด้วยกัน ซึ่งถือเป็นการรักษาโคลงของเก่าไว้มิให้สูญหาย

คำกลอนบรรยายธรรมเทียบด้วย ก ข และ มฤตยูวรรณา หรือมรณานุสร
คำกลอนบรรยายธรรมเทียบด้วย ก ข และ มฤตยูวรรณา หรือมรณานุสร

ผู้แต่ง                     ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย 294.315 ค352ถ

หัวเรื่อง                  - วรรณคดีพุทธศาสนา

                               - ความตาย -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์ธรรมบรรณาคาร

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2505

ลักษณะวัสดุ           60 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก 

คำกลอน บรรยายธรรม เทียบอักษร ก ข - บรรยายธรรม; อักษร ก - อักษร ข - อักษร ค - อักษร ฆ - อักษร ง - อักษร จ - อักษร ฉ; อักษร ช - อักษร ซ - อักษร ฌ - อักษร ญ - อักษร ด - อักษร ต - อักษร ถ - อักษร ท - อักษร ธ; อักษร น

เรื่องสั้นเกี่ยวกับประเพณีต่างๆ เทศกาลลอยกระทง ประเพณีทำบุญสวดมนต์เลี้ยงพระ
เรื่องสั้นเกี่ยวกับประเพณีต่างๆ เทศกาลลอยกระทง ประเพณีทำบุญสวดมนต์เลี้ยงพระ

ผู้แต่ง                     พระยาอนุมานราชธน   

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย 294.3138 อ197รส

หัวเรื่อง                  - หนังสืออนุสรณ์งานศพ

                               - ความเป็นอยู่และประเพณี -- เรื่องสั้น

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์ธรรมบรรณาคาร

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2505

ลักษณะวัสดุ           60 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เรื่องสั้นเกี่ยวกับประเพณีต่างๆ นี้ ให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทย ประกอบด้วย 9 เรื่องคือ เรื่องเล่นสาดน้ำวันสงกรานต์ เทศกาลสารท เทสกาลออกพรรษา ไปพระบาท อัคนีกรีฑา ลอยกระทง ประเพณีงานเทศน์มหาชาติ และประเพณีทำบุญสวมนต์เลี้ยงพระ

 

มหาชาติพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔
มหาชาติพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔

ผู้แต่ง                     จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-2411

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย 294.31881 ม233มจ

หัวเรื่อง                  - กวีนิพนธ์ไทย -- รวมเรื่อง

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2518

ลักษณะวัสดุ           89 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก 

หนังสือมหาชาติพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔ มีอยู่ ๕ กัณฑ์ คือ วัปเวศน์กัณฑ์ ๑ จุลพนกัณฑ์ ๑ มหาพนกัณฑ์ ๑ สักรบรรพกัณฑ์ ๑ ฉกษัตร์กัณฑ์ ๑ ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นสำหรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ และพระเจ้าลูกเธอ ถวายเทศน์ เมื่อทรงผนวชเป็นสามเณร

พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ผู้แต่ง                     ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2405-2486

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย. 923.1593 น267พด

หัวเรื่อง                  - สมเด็จพระนเรศวรมหาราช -- พระราชประวัติ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์คุรุสภา

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2503

ลักษณะวัสดุ           223 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก 

หนังสือพระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพที่บันทึกพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และวีรกรรมที่ทรงกอบกู้เอกราชและปกป้องบ้านเมือง

 

พระราชประวัติรัชกาลที่ ๕ ก่อนเสวยราชย์ พระราชประวัติกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
พระราชประวัติรัชกาลที่ ๕ ก่อนเสวยราชย์ พระราชประวัติกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ

ผู้แต่ง                     จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย 294.31881 ม233มจ

หัวเรื่อง                  - กรมพระราชวังบวรสถานมงคล -- ชีวประวัติ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์              องค์การค้าคุรุสภา

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2514

ลักษณะวัสดุ           272 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก 

หนังสือพระราชประวัติรัชกาลที่ 5 ก่อนเสวยราชย์ พระบวรราชประวัติ พระราชประวัติกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ได้กล่าวถึงพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบวรราชประวัติ

บทละครประวัติศาสตร์ เรื่อง เกียรติศักดิ์ไทย
บทละครประวัติศาสตร์ เรื่อง เกียรติศักดิ์ไทย

ผู้แต่ง                     ธนิต อยู่โพธิ์

ผู้แต่งเพิ่ม               กรมศิลปากร

เลขหมู่                   หย.895.912 ธ262บว 

หัวเรื่อง                  หนังสืออนุสรณ์งานศพ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              ไทยวัฒนาพานิช

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2498

ลักษณะวัสดุ           42 หน้า : ภาพประกอบ  ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

บทละคอนประวัติศาสตร์เรื่องเกียรติศักดิ์ไทย แต่งขึ้นในปี พ.ศ. 2486 โดยธนิต อยู่โพธิ์ มนตรี ตราโมท และสุดา บุษปฤกษ์ ทำดนตรีประกอบโดยพระเจนดุริยางค์ มนตรี ตราโมท โฉลก เนตตะสูต และวีณพรัตรา หุตะโชค เนื้อหาของบทละครเรื่องนี้ เกี่ยวกับปัญหาหัวเมืองทางภาคใต้ โดยผู้แต่งสมมติให้เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ซึ่งอยู่ราว พ.ศ. 2034-2072 (ต่อจากรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ)

คัมภีร์บุคคลบัญญัติ และอรรถกถา
คัมภีร์บุคคลบัญญัติ และอรรถกถา

ผู้แต่ง                     สมพร ศรีวราทิตย์ , แปล

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย.294.318302 ส265ค 

หัวเรื่อง                  ศาสนา - - ปรัชญา

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์อำพลพิทยา

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2512

ลักษณะวัสดุ           272 หน้า : ภาพประกอบ  ; 26 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก 

เป็นคัมภีร์อรรถกถาอธิบายความในบุคคลบัญญัติปกรณ์ ในพระอภิธรรมปิฎก ของพระไตรปิฎก ซึ่งบุคคลบัญญัติ มีเนื้อหาสำคัญอยู่ที่การบัญญัติบุคคลว่า บุคคลนั้นๆ ประกอบด้วยคุณสมบัติอย่างไร มีชื่อเรียกว่าอย่างไร. มีเนื้อหาเป็นข้อธรรมล้วนๆ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และบุคคล จึงมีความยากที่จะทำความเข้าใจ พระอรรถกถาจารย์จึงต้องมีการเสริมเนื้อเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อธรรมนั้นๆ พร้อมทั้งมีการอธิบายคำศัพท์ที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น และเข้าถึงความลึกซึ้งของพระอภิธรรมปิฎกได้มากขึ้น

นิติเวชวิทยา
นิติเวชวิทยา

ผู้แต่ง                     สงกรานต์ นิยมเสน, 2455

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย. 614.1 ส132น 

หัวเรื่อง                  นิติเวชวิทยา

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2513

ลักษณะวัสดุ           175 หน้า ซ ภาพประกอบ  ; 25 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก 

นิติเวชวิทยาคือสาขาหนึ่งของแพทย์ศาสตร์ที่เกี่ยวกับกฎหมาย วิชานี้ช่วยอธิบายหรือแสดงเหตุผลในทางการแพทย์ให้แก่ผู้ใช้กฎหมาย เพื่อเป็นประโยขน์ของตนเองสำหรับการวินิจฉัยเบื้องต้น การสืบสวนสอบสวน และการดำเนินคดี

สาส์นสมเด็จ
สาส์นสมเด็จ

ผู้แต่ง                     นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระยา

                                2406-2490.

ผู้แต่งเพิ่ม               ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา 

                             2405-2486.

เลขหมู่                   ห.ย. 895.916 น254สช

หัวเรื่อง                  รวมเรื่อง

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2496

ลักษณะวัสดุ           85 หน้า  ; 24 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือสาส์นสมเด็จนี้ เป็นลายพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์กับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงมีโต้ตอบกันในบั้นปลายแห่งพระชนมชีพ เมื่อทรงวางภาระทางราชการงานเมืองและทรงพักผ่อนอย่างเงียบๆ เนื้อหากล่าถึงแขนงวิชาศิลป วรรณคดี และการปกครอง

บทละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง ท้าวแสนปม
บทละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง ท้าวแสนปม

ผู้แต่ง                     มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468

ผู้แต่งเพิ่ม               กรมศิลปากร

เลขหมู่                   หย. 895.9112  ม113บพ

หัวเรื่อง                  บทละครไทย

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              มงคลการพิมพ์

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2505

ลักษณะวัสดุ           41 หน้า  ; 24 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึกท้าวแสนปม : บทละครแบบดึกดำบรรพ์ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม ทรงดัดแปลงจากบทพระราชนิพนธ์ละคอนรำ พ.ศ.๒๔๖๘

รามเกียรติ์ บทร้อง และบทพากย์ ชุดเผาลงกา และชุดพิเภษณ์ถูกขับ
รามเกียรติ์ บทร้อง และบทพากย์ ชุดเผาลงกา และชุดพิเภษณ์ถูกขับ

ผู้แต่ง                     มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468

ผู้แต่งเพิ่ม               กรมศิลปากร

เลขหมู่                   ห.ย. 895.9112 ร445รส 

หัวเรื่อง                  รามเกียรติ์

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์พระจันทร์

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2506

ลักษณะวัสดุ           36 หน้า  ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือรามเกียรติ์ บทร้องและบทพากย์นี้ สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเป็นคราวสำหรับเล่นโขน และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เจ้าพระยารามราฆพ จัดพิมพ์แจกเนื่องในงานฉลองสุพรรณบัฏ

สมบัติอมรินทร์คำกลอน
สมบัติอมรินทร์คำกลอน

ผู้แต่ง                     พระคลัง (หน), เจ้าพระยา, 2429-2503.

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   ห.ย. 895.9112 พ323สส 

หัวเรื่อง                  กวีนิพนธ์ไทย

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์            นนทบุรี 

สำนักพิมพ์              วิสดอม

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2553

ลักษณะวัสดุ           44 หน้า  ; 21 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

สมบัติอมรินทร์คำกลอน เป็นวรรณกรรมชิ้นเอกชิ้นหนึ่ง ของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) เป็นนิทานคำกลอน มีความยาวเพียง 370 คำกลอนเท่านั้น ได้รับการยกย่องว่าเป็น "แบบนิทานคำกลอนเล่มแรกในวงวรรณคดี" นักวิจารณ์วรรณคดีบางท่านระบุว่า 80 คำกลอนท่อนหลังอาจมีผู้อื่นแต่งเติมในภายหลัง

ทุคคตะสอนบุตร พาลีสอนน้อง พิเภกสอนเบญกาย และ กฤษณาสอนน้องคำฉันท์
ทุคคตะสอนบุตร พาลีสอนน้อง พิเภกสอนเบญกาย และ กฤษณาสอนน้องคำฉันท์

ผู้แต่ง                     ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ, 2333-2396.

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   ห.ย. 808.882 ป169 ทศ 

หัวเรื่อง                  - กวีนิพนธ์ไทย - - รวมเรื่อง

                             - หนังสืออนุสรณ์งานศพ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์            พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2506

ลักษณะวัสดุ           70 หน้า : ภาพประกอบ  ; 21 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เรื่องพาลีสอนน้องและพิเภกสอนเบญกาย ทั้งสองเรื่องนี้ปรากฏในโรงนำเรื่องว่า ผู้แต่งคือ พระธรรมสาตรนามเดิม ศุข เป็นข้าหลวงเดิม ส่วนเรื่องกฤษณาสอนน้องคำฉันท์นั้น มีอยู่ด้วยกัน 2 ฉบับคือ ฉบับกรุงธนบุรีฉบับหนึ่ง และฉบับกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงพระนิพนธ์ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกฉบับหนึ่ง ว่าด้วยเนื้อความเป็นโอวาทานุสาสนีสำหรับสตรีที่จะพึงปฏิบัติต่อสามี 

โครงโสฬสไตรยางค์ และ โครงอุภัยพากย์
โครงโสฬสไตรยางค์ และ โครงอุภัยพากย์

ผู้แต่ง                     จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

ผู้แต่งเพิ่ม               กรมศิลปากร

เลขหมู่                   หย.895.9113082  จ657คล 

หัวเรื่อง                  กวีนิพนธ์ไทย - - รวมเรื่อง

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์            พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2507

ลักษณะวัสดุ           100 หน้า  ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

พระราชนิพนธ์ว่าด้วยการสามสิ่ง เช่น เรื่องสามสิ่งควรรัก ได้แก่ ความกล้า ความสุภาพ ความรักใคร่ สามสิ่งควรเกลียด ได้แก่ ความดุร้าย ความหยิ่งกำเริบ ความอกตัญญู ส่วนโคลงอุภัยพากย์นั้นเป็น โคลงที่นำคำศัพท์ 2 คำ ซึ่งมีความหมายตรงกันข้ามมากล่าวไว้ด้วยกัน เช่น ศัพท์ขวาซ้าย ศัพท์มืด สว่าง ศัพท์ร้อนเย็น เป็นต้น พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ร้อยเอกเล็ก ทองวิวัฒน์ 16 สิงหาคม 2507

ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นางอนงค์ วงศ์บุญยง
ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นางอนงค์ วงศ์บุญยง

ผู้แต่ง                     ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย.294.313 ท539

หัวเรื่อง                  หนังสืออนุสรณ์งานศพ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์            พระนคร

สำนักพิมพ์              ม.ป.พ.

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2538

ลักษณะวัสดุ           63หน้า  ; 21 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นางอนงค์ วงศ์บุญยงณ ฌาปนสถาน วัดลาดพร้าว กรุงเทพฯ วันที่ 25 มีนาคม 2538จัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกหลานได้ทราบประวัติไปจนถึงบั้นปลายชีวิต

สารัตถสมุจจัย อรรถกถา ภาณวาร แก้บทคิริมานนทสูตร เป็นบทที่ ๑๘
สารัตถสมุจจัย อรรถกถา ภาณวาร แก้บทคิริมานนทสูตร เป็นบทที่ ๑๘

ผู้แต่ง                     สุวรรณ เกษรากุล

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย.294.313  ส678ย 

หัวเรื่อง                  - พระปริตร

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์            พระนคร

สำนักพิมพ์              อักษณสาสน์

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2506

ลักษณะวัสดุ           74 หน้า  ; 21 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือสารัตถสมุจจัยนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระปริตร ที่พิมพ์ในคราวนี้ได้พิมพ์เฉพาะบทที่ 18 ซึ่งว่าด้วยคิริมานนทสูตร โดยหนังสือเล่มนี้พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพพระอธิการยิ้ม มหาสมโณ บุญธรรม์ อดีดเจ้าอาวาสวัดหนองตำลึง จังหวัดชลบุรี

สวัสดิรักษา และ สุภาษิตสอนสตรี
สวัสดิรักษา และ สุภาษิตสอนสตรี

ผู้แต่ง                     สุนทรภู่

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย. 398.9 ส798สบ

หัวเรื่อง                  การรักษาสวัสดิมงคล

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              1

สถานที่พิมพ์            พระนาคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2505

ลักษณะวัสดุ           58 หน้า  ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื่องในงานฌาปนกิจศพ นางบุญรอด งามสมบัติ “เรื่องสวัสดิรักษา สุนทรภู่แต่งถวายสมเด็จเจ้าฟ้าอาภรณ์ในรัชกาลที่ 2 ด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงมอบสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ นั้นให้เป็นศิษย์ศึกษาอักขรสมัยในสำนักสุนทรภู่ ..สุภาษิตสอนสตรี สุนทรภู่แต่งเมื่อราวในระหว่าง พ.ศ. 2380 จน พ.ศ. 2383 ในเวลาเมื่อสึกกลับออกมาเป็นคฤหัสถ์แล้วต้องตกยาก จนถึงลงลอยเรืออยู่

จดหมาย สองพี่น้อง
จดหมาย สองพี่น้อง

ผู้แต่ง                     ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   895.916 จ131

หัวเรื่อง                  ...-....

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือท้องถิ่น

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              1

สถานที่พิมพ์            หจก.สามลดา

สำนักพิมพ์              หจก.สามลดา

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2553

ลักษณะวัสดุ           152 หน้า  ; 21 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

จดหมายสองพี่น้อง เป็นงานพระนิพนธ์เรื่องแรกของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชป๋า ครั้งยังเป็นพระมหาปุ่น ปุณฺณสิริ วัดพระเชตุพน เพื่อเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์วรรณกรรม

 

สักวาเล่นที่ท้องพรหมมาศ เมื่อในรัชกาลที่ ๕
สักวาเล่นที่ท้องพรหมมาศ เมื่อในรัชกาลที่ ๕

ผู้แต่ง                    กรมศิลปากร

ผู้แต่งเพิ่ม               ...-....

เลขหมู่                   895.9112082 ส521ส

หัวเรื่อง                  - กวีนิพนธ์ไทย -- รวมเรื่อง

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ...-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์มงคลการพิมพ์

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2506

ลักษณะวัสดุ           33,290 หน้า  ; 125 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

บทสักวาที่จัดพิมพ์ในเล่มนี้เพื่อแสดงหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทีท้องพรหมมาศ จังหวัดลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2415 ว่าด้วยหัวข้อเรื่อง ปิดตา(ซ่อนหา) และทอดผ้าป่า ในช่วงท้ายเล่มเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทสักวาและการเล่นลับแลกลอนสดที่จัดแสดง ณ สังคีตศาลา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2502

วรรณคดีบางเรื่อง
วรรณคดีบางเรื่อง

ผู้แต่ง                    สุนทรโวหาร(ภู่), พระ, 2329-2398

ผู้แต่งเพิ่ม              พรหมสมพัตสร(มี), หมื่น

                            กรมศิลปากร     

เลขหมู่                  895.9112082 ส798วศ       

หัวเรื่อง                 - กวีนิพนธ์ไทย -- รวมเรื่อง

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ...-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์บริษัทคณะช่าง จำกัด

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2505

ลักษณะวัสดุ           37,133 หน้า  ; 24 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื้อหาภายในเป็นเรื่องเกี่ยวกับกาพย์พระไชยสุริยาและบทเห่กล่มพระบรรทมของสุนทรภู่ รวมทั้งนิราศของนายมีอีก 4 เรื่อง ได้แก่ นิราศพระแท่นดงรัง, นิราศสุพรรณ, นิราศฉลาง และนิราศเดือน

 

ตำราโรคหู คอ จมูก
ตำราโรคหู คอ จมูก

ผู้แต่ง                    โกศลเวชชศาสตร์, หลวง

ผู้แต่งเพิ่ม               ...-....

เลขหมู่                   616.2 ก961ต       

หัวเรื่อง                  - หู -- โรค

                             - คอ -- โรค

                             - จมูก -- โรค

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ...-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์อักษรนิติ

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2472

ลักษณะวัสดุ           408 หน้า : ภาพประกอบ  ; 24 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 3 ภาค ภาคที่ 1 เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโรคหู เช่น อวัยวะวิทยา, การตรวจโรค, โรคหูช่องนอก, โรคหูช่องกลาง, โรคแทรกหูช่องกลาง  ภาคที่ 2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคในช่องคอ เช่น อวัยวะวิทยาของช่องคอ, การตรวจโรคในช่องหลังจมูก คอ, โรคแห่งหลังช่องจมูก, เนื้องอกและเนื้อร้ายในช่องคอ, โรคเส้นประสาทภายใสคอ, โรคแห่งลิ้นไก่, โรคแก่ต่อมทอนซิลข้างคอ, โรคแทรกต่อมทอนซิล และภาคที่ 3 เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโรคจมูก เช่น อวัยวะของจมูก, การตรวจโรคจมูก, ความอักเสบในจมูก, โรคแห่งฝากั้นกลางจมูก, เนื้องงอกในจมูก เป็นต้น

มงคลสูตรคำฉันท์ ประมวลสุภาษิตพระราชนิพนธ์และบทละครดึกดำบรรพ์ ชุดอรชุนกับทศกรรฐ์
มงคลสูตรคำฉันท์  ประมวลสุภาษิตพระราชนิพนธ์และบทละครดึกดำบรรพ์ ชุดอรชุนกับทศกรรฐ์

ผู้แต่ง                    มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468

ผู้แต่งเพิ่ม              กรมศิลปากร

เลขหมู่                  808.882 ม113มร          

หัวเรื่อง                 - สุภาษิตและคำพังเพย

                            - คติพจน์ -- รวมเรื่อง

                            - หนังสืออนุสรณ์งานศพ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ...-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์สหกรณ์ขายส่งแห่งประเทศไทย

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2502

ลักษณะวัสดุ           23,260 หน้า  ; 26 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาเสวกโท พระยาราชสาน์สโสภณ (อาจ ชูโต) ณ เมรุวัดกษัตริยาราม วันที่ 7 ธันวาคม 2502 เนื้อหาภายในประกอบด้วยพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.มงคลสูตรคำฉันท์ ทรงแปลทั้งคาถาขัดตำนานทั้งพระสูตร 2.ประมวลสุภาษิตพระราชนิพนธ์ เช่น ไตรสรณคมน์, ภาษิตนักรบโบราณ,ธรรม, อธรรม เป็นต้น และ 3.บทละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง พระอรชุนกับทศกรรฐ์

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : บรรณานุกรม
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : บรรณานุกรม

ผู้แต่ง                     หอสมุดแห่งชาติ

ผู้แต่งเพิ่ม               คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เลขหมู่                   012 ห391พ          

หัวเรื่อง                 - มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ--บรรณานุกรม

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ...-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              หอสมุดแห่งชาติ

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2513

ลักษณะวัสดุ           84 หน้า  ; 21 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในงานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวาระ 60 ปี นับตั้งแต่วันพระบรมราชาภิเษก หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรจึงได้จัดนิทรรศการและรวบรวมบรรณานุกรมพระราชนิพนธ์ของพระองค์ทั้งที่เป็นหนังสือและบทความในวารสารต่าง ๆ เช่น ดุสิตสมิต  ทวีปัญญา เป็นต้น โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ อาทิเช่น บทละคร  นิทานสอนใจและนวนิยาย ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว เป็นต้น

ประเพณีเก่าของไทย ๓ ประเพณีเนื่องในการสร้างบ้านปลูกเรือน
ประเพณีเก่าของไทย ๓ ประเพณีเนื่องในการสร้างบ้านปลูกเรือน

ผู้แต่ง                    อนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ), พระยา, 2431-2512

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   392.3 อ197ปช           

หัวเรื่อง                  - ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี

                             - หนังสืออนุสรณ์งานศพ

                             - บ้าน

                             - การสร้างบ้าน--ไทย

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์บริษัทหารกองหนุน

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2493

ลักษณะวัสดุ           90 หน้า  ; 25 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื้อหาภายในกล่าวถึง ประเพณีการปลูกสร้างบ้านเรือนของคนไทยในสมัยก่อน เช่น เครื่องเรือน, ปลูกเรือน และคติความเชื่อถือเกี่ยวกับเรือนไทยสมัยเก่า

ประชุมนิทานพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ ๖ (นิทานทองอิน ภาคที่ ๑)
ประชุมนิทานพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ ๖ (นิทานทองอิน ภาคที่ ๑)

ผู้แต่ง                    มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   895.917 ม113ปธ           

หัวเรื่อง                 - นิทาน

                            - หนังสืออนุสรณ์งานศพ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             1

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์พระจันทร์

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2506

ลักษณะวัสดุ           83 หน้า  ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ อำมาตย์ตรี พระธราทรพิทักษ์ (อั๋น กนิษฐะเสน) ณ สุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 14 ธันวาคม 2506 เนื้อหาเป็นการรวบรวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวกับนิทานที่ลงตีพิมพ์ในหนังสือทวีปัญญา ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายเดือนของทวีปัญญาสโมสร จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ ผู้ร้ายฆ่าคนที่บางขุนพรหม, นายจรูญเศรษฐี, ระเด่นลันได และสร้อยคอร้อยชั่ง

ธรรมชาติวิทยา เล่ม ๑ ตอน ๑ สำหรับชั้นประถมปีที่ ๑
ธรรมชาติวิทยา เล่ม ๑ ตอน ๑ สำหรับชั้นประถมปีที่ ๑

ผู้แต่ง                     บุญถิ่น อัตถากร

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   570.2 บ456ธ

หัวเรื่อง                  - ธรรมชาติศึกษา -- แบบเรียน

                            - วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ -- แบบเรียน

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             1

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              บริษัท ประชาช่าง จำกัด

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2490

ลักษณะวัสดุ           56 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นหนังสือแบบเรียนที่ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ เนื้อหาภายในกล่าวถึง การศึกษาธรรมชาติที่เรียกว่า ธรรมชาติวิทยา นอกจากนี้ยังมีแนวทางให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกฝนอบรมตามหลักวิทยาศาสตร์ด้วยการลงมือปฏิบัติและสังเกตการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง

 

ตำราอาหารว่างและอาหารพิเศษ
ตำราอาหารว่างและอาหารพิเศษ

ผู้แต่ง                     ปอง มาลากุล, มล. 

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   641.53 ป511ต

หัวเรื่อง                  - อาหาร -- การปรุง

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....4....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์พระจันทร์

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2498

ลักษณะวัสดุ           175 หน้า : ตาราง  ; 25 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื้อหากล่าวถึง ตำรับอาหารว่างและอาการพิเศษ โดยส่วนมากจะเป็นอาหารว่างและอาหารเบ็ดเตล็ดที่ทำง่ายๆ รวมถึงอาหารเช้าต่าง ๆ ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องความรู้หัวใจการครัว อันประกอบด้วย การประกอบอาหาร การรักษาคุณภาพของอาหาร และเพิ่มลักษณะอาหารให้ดีขึ้น

 

 

ตำราฟ้อนรำ
ตำราฟ้อนรำ

ผู้แต่ง                     ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   793.319593 ต217ย

หัวเรื่อง                  - การเต้นรำนาฏศิลป์

                             - การรำ -- ประวัติ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์พระจันทร์

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2510

ลักษณะวัสดุ           (52) : 32 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึกเนื้อหาภายในว่าด้วยตำราท่ารำของไทย, กลอนตำรารำ, บทนางนารายณ์, บทไหว้ครละครชาตรี, ว่าด้วยเพลงฟ้อนรำ และภาพประกอบท่ารำต่าง ๆ ในตอนท้ายเล่มจะกล่าวถึงเรื่องตำรากับข้าวทั้งอาหารไทยและอาหารฝรั่ง โดย หม่อมหลวงเติบ ชุมสาย

บทละคอน เรื่อง ตามใจท่าน
บทละคอน เรื่อง ตามใจท่าน

ผู้แต่ง                     เชกส์เปียร์, วิลเลียม,ค.ศ1564 - 1616

ผู้แต่งเพิ่ม               มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468

เลขหมู่                   822.33 ช693รท

หัวเรื่อง                   - วรรณคดี -- อังกฤษ

                              - บทละคร--อังกฤษ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2499    

ลักษณะวัสดุ           169 หน้า  ; 22 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

พระราชนิพนธ์เรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแปลและประพนธ์เป็นกาพย์ภาษาไทยจากบทละครที่เป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง As You like itของวิลเลียม เช็กสเปียร์ เมื่อปี พ.ศ.2142 ร.6 ทรงนำมาแปลเมื่อปี พ.ศ.2461 โดยใช้ชื่อเรื่องว่า “ตามใจท่าน” เนื้อหาจะเป็นโวหารในแนวจินตกวียุโรป เป็นถ้อยคำที่มีความไพเราะ ชมป่าเขาและความสำราญเมื่อได้เข้าป่า เป็นการสอนใจให้ผู้อ่านมีความรักสันโดษ ไม่ยึดติดในสมบัติต่าง ๆ 

อุโบสถศิลกถา
อุโบสถศิลกถา

ผู้แต่ง                     พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    294.315 จ196อ

หัวเรื่อง                   - พุทธศาสนา -- หัวข้อภาพ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2496     

ลักษณะวัสดุ          (33), 197หน้า  ; 22 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสืออุโบสถศีลกถาเรื่องนี้ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงนิพนธ์คำอธิบายไว้เมื่อพิมพ์ครั้งที่ แรกและครั้งที่ 2 มีความประสงค์จะรวบรวมหนังสือทั้งห้องสมุดในกรมศึกษาธิการ 

โครงนิราศวัดรวก
โครงนิราศวัดรวก

 

ผู้แต่ง                     ธรรมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก),หลวง, 2401-2471

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    895.9113 ธ367ค

หัวเรื่อง                  - โคลง

                               - นิราศ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

ผู้จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                  2466    

ลักษณะวัสดุ            65 หน้า  ; 18 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

นิราศนี้แต่งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2428 ในคราวติดตามหลวงญาณภิรมย์ (บุญ)อัญเชิญพุทธบรรณาการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้ไปบูชาพระพุทธบาท สระบุรี พรรณนาการเดินทางจากวัดรวก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยใช้เกวียนเป็นพาหนะในการเดินทางผ่านจุดพักต่าง ๆ เช่น ศาลาสระประโคน, บางโขมด, บ่อโศก, ดงโอบ, ศาลาเจ้าเณร, หนองคณที, เขาตก, สระยอ เป็นต้น

 

คู่มืออบรม โครงการอบรมการอาชีพ
คู่มืออบรม โครงการอบรมการอาชีพ

ผู้แต่ง                     คณะกรรมการอบรมข้าราชการและประชาชน

แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   331.79 ค124ค

หัวเรื่อง                   - การฝึกอบรม -- คู่มือ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์การศาสนา

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2496    

ลักษณะวัสดุ          (21), 32 หน้า  ; 4 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก      เป็นหนังสือโครงการส่งเสริมแนะนำการอาชีพให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับอาชีพในจังหวัดต่าง ๆ เช่น ชาวชนบทประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ส่วนชาวเมืองประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรม การค้า งานฝีมือและงานศิลปะ

 

 

โขน ชุด พระรามครองเมือง
โขน ชุด พระรามครองเมือง

ผู้แต่ง                     กรมศิลปากร

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   792.5 ศ528ข

หัวเรื่อง                   - โขน

                              -  รามเกียรติ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์พระจันทร์

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2501    

ลักษณะวัสดุ          (33), 20หน้า  ; 22 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื้อหาภายในเล่มเป็นบทโขน ชุดพระรามครองเมือง จัดแสดงที่โรงละครศิลปากร ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ โดยมีหม่อมแผ้ว สนิทวงศ์เสนี เป็นผู้ควบคุมและฝึกหัดนาฏศิลปิน ซึ่งมีเนื้อหาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สารานุกูล เล่ม ๕ ปีที่ ๔ ตำรวจกับหน้าที่
สารานุกูล เล่ม ๕ ปีที่ ๔ ตำรวจกับหน้าที่

ผู้แต่ง                     พระยาอุปเทศทวยหาร

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    030 อ839ส

หัวเรื่อง                   - รวมเรื่อง                                                                          

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์สารานุกูล 

จัดทำ                     พระยาอุปเทศทวยหาร

ปีที่พิมพ์                 2471     

ลักษณะวัสดุ           ....-.... หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นวารสารรายสัปดาห์ที่กำหนดออกทุกวันเสาร์ ภายในเล่มจะประกอบด้วยนวนิยายที่มีเนื้อหาต่อจากฉบับที่แล้ว, เกมส์ตอบปัญหา, ความทั่วไป และการโฆษณาขายสินค้าต่างๆ

สารานุกูล เล่ม ๑๐ ปีที่ ๔ นางผีเสื้อฤดูฝน
สารานุกูล เล่ม ๑๐ ปีที่ ๔ นางผีเสื้อฤดูฝน

ผู้แต่ง                      พระยาอุปเทศทวยหาร

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    030 อ839ส

หัวเรื่อง                   - รวมเรื่อง                                                                          

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์สารานุกูล 

จัดทำ                     พระยาอุปเทศทวยหาร

ปีที่พิมพ์                 2471     

ลักษณะวัสดุ           ....-.... หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นวารสารรายสัปดาห์ที่กำหนดออกทุกวันเสาร์ ภายในเล่มจะประกอบด้วยนวนิยายที่มีเนื้อหาต่อจากฉบับที่แล้ว, เกมส์ตอบปัญหา, ความทั่วไป และการโฆษณาขายสินค้าต่างๆ

ศาสนวงศ์หรือประวัติศาสนา
ศาสนวงศ์หรือประวัติศาสนา

ผู้แต่ง                      ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    294.309 พ347ศ

หัวเรื่อง                   - พุทธศาสนา -- ประวัติ                                                                          

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม 

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2506     

ลักษณะวัสดุ           35, 245 หน้า ; 21 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เรื่องศาสนวงศ์หรือประวัติศาสนานี้ พระปัญญาสามี พระภิกษุชาวพม่า แต่งเป็นภาษามคธ โดยสอบทานกับคัมภีร์ที่ท่านโบราณจารย์แต่งไว้เป็นภาพม่า เป็นเรื่องที่กล่าวถึงพุทธประวัติเริ่มตั้งแต่ตอนประสูติจนถึงการเผยแผ่พุทธศาสนาออกไปในต่างประเทศ เช่น เกาะสีหฬ (ลังกา) แคว้นสุวรรณภูมิ แคว้นโยนก แคว้นวนวาสี แคว้นอปรันตะ แคว้นกัสมีรคันธาระ แคว้นมหิงสกะ แคว้นมหารัฐ และแคว้นจีน

วีสติวัสสสตกาลสมเด็จฯ ป๋า : สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วีสติวัสสสตกาลสมเด็จฯ ป๋า : สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ผู้แต่ง                      ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    294.30922 ว859

หัวเรื่อง                   - ชีวประวัติ                                                                          

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์              สหธรรมิก 

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2559     

ลักษณะวัสดุ             58 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

พิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นหนังสือที่ระลึก 120 ปีชาตกาล งานวันมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) กล่าวถึงประวัติของสมเด็จฯ ป๋า จัดพิมพ์เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 วันที่ตรงกับวันสถาปนาสมเด็จฯป๋า ขึ้นเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

วารสารวิสามัญศึกษา
วารสารวิสามัญศึกษา

ผู้แต่ง                      ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    089.95911 ว781ว

หัวเรื่อง                   -รวมเรื่อง                                                                               

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์คุรุสภาพระสุเมรุ 

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2513     

ลักษณะวัสดุ             ...-....   

บทคัดย่อ/บันทึก

วารสารวิสามัญศึกษา เป็นวารสารรวบรวมเรื่องราวบทความต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา ครูอาจารย์ โรงเรียน ฯลฯ

พุทธชัยมงคล ๘
พุทธชัยมงคล ๘

ผู้แต่ง                      ประพันธ์ เนติวุฒิ

ผู้แต่งเพิ่ม                คำ ศาสนดิลก

เลขหมู่                    294.313 ป171พ

หัวเรื่อง                   - อนุสรณ์งานศพ                                                  

                              - พุทธศาสนา -- บทสวดมนต์

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์ศรีสุเทพ 

จัดทำ                     พระยาวิเศษศุภวัตร์.

ปีที่พิมพ์                 2504     

ลักษณะวัสดุ             26 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

จัดพิมพ์เนื่องในงานฌาปนกิจศพ นางหมู ศรีวัฒนา แจกเป็นอนุสรณ์แก่ผู้มาร่วมงาน เรื่องพุทธชัยมงคล 8 นี้ เป็นเรื่องชัยชนะของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับสวัสดิมงคลของคนทั่วๆไป

ผู้ปกครองเด็กนักเรียน
ผู้ปกครองเด็กนักเรียน

ผู้แต่ง                      ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    371.8 ว767ผ

หัวเรื่อง                   - นักเรียน                                                    

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์ศรีสุเทพ 

จัดทำ                     พระยาวิเศษศุภวัตร์.

ปีที่พิมพ์                 2477     

ลักษณะวัสดุ             69 หน้า ; 18 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อ เห็นว่าปัญหาเรื่องหน้าที่ผู้ปกครองเด็กเป็นปัญหาสำคัญมาก แม้แต่ในประเทศซึ่งการศึกษาเจริญแล้ว ก็ยังเอาใจใส่เรื่องนี้อยู่มากเสมอ เมื่อเด็กอยู่โรงเรียนก็เป็นหน้าที่รับผิดชอบของครู อยู่บ้านก็เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปกครอง ครูและผู้ปกครองต่างต้องรู้หน้าที่อันแท้จริง การช่วยเหลือเด็กจึงจะสมบูรณ์ขึ้น

แบบสอนอ่านหน้าที่ราษฎร เล่ม ๒ สำหรับประถมปีที่ ๔
แบบสอนอ่านหน้าที่ราษฎร เล่ม ๒ สำหรับประถมปีที่ ๔

ผู้แต่ง                      ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    372.83 ว546บ

หัวเรื่อง                   - สังคมศาสตร์ -- แบบเรียน                            

                              - การอ่านชั้นประถมศึกษา

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงเรียนช่างพิมพ์ 

จัดทำ                     กองวิชาการ กระทรวงธรรมการ.

ปีที่พิมพ์                 2480     

ลักษณะวัสดุ             80 หน้า ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นหนังสือแบบสอนอ่านเกี่ยวกับระบอบรัฐธรรมนูญ เรื่องการปกครอง การมีอำนาจ ฯลฯ

ประวัติวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี
ประวัติวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี

ผู้แต่ง                      ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    089.95911 บ571บ

หัวเรื่อง                   - วัดเขมาภิรตาราม                            

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์ศรีไทย 

จัดทำ                     กรมศิลปากร กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์.

ปีที่พิมพ์                 2533     

ลักษณะวัสดุ             83 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

วัดเขมาภิรตาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในท้องที่ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดเก่าแก่มีมาแต่โบราณไม่ปรากฏหลักฐานยืนยันว่าสร้างขึ้นเมื่อใด และใครเป็นผู้สร้าง วัดนี้มีชื่อว่า วัดเขมา มาหลายร้อยปีจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิสังขรณ์ จึงพระราชทานนามให้ว่า วัดเขมาภิรตาราม

บุญวานิช
บุญวานิช

ผู้แต่ง                      ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    089.95911 บ571บ

หัวเรื่อง                   - ความรู้ทั่วไป -- การป้องกันและรักษา

                              - โรคความดันโลหิตสูง -- การป้องกันและรักษา                                                   

                              - เพชรบุรี -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์ศรีไทย 

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2498     

ลักษณะวัสดุ           87 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือบุญวานิชจัดทำขึ้นเนื่องในพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน จังหวัดเพชรบุรี

บทละครพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
บทละครพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้แต่ง                      พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    895.912 ม113บ

หัวเรื่อง                   - บทละครไทย--รวมเรื่อง

                              - วรรณคดีไทย                         

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              ศิลปบรรณาคาร 

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2495     

ลักษณะวัสดุ           396 หน้า ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

บทละครในเล่มมี 4 เรื่อง ได้แก่ บทละครรำ เรื่อง ศกุนตลา, บทละครพูดคำฉันท์ เรื่อง มัทธนะพาธา, บทละครรำ เรื่อง ท้าวแสนปม และพระราชนิพนธ์ เรื่อง บ่อเกิดรามเกียรติ์

บทละครนอกรวม ๖ เรื่อง ( Part 1 )
บทละครนอกรวม ๖ เรื่อง ( Part 1 )

ผู้แต่ง                      พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ, 2310-2367

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    895.9112081 พ835บ

หัวเรื่อง                   - บทละครไทย--รวมเรื่อง

                              - ละครนอก                         

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              คลังวิทยา 

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2508     

ลักษณะวัสดุ           711 หน้า ; 21 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

บทละครนอกพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รวม 6 เรื่อง คือ เรื่องสังข์ทอง, ไชยเชษฐ์, ไกรทอง, มณีพิชัย, คาวี และสังข์ศิลป์ชัย เรื่องละคร 6 เรื่องเดิมเป็นนิทานในนิบาตชาดกบ้าง นิทานในปัญญาสชาดกบ้าง เป็นนิทานในพื้นบ้านมาแต่โบราณบ้าง บางเรื่องเชื่อถือเป็นเรื่องจริง ดังเช่นเรื่องสังข์ทองอันเป็นนิทานในปัญญาสชาดกเรียกว่า สุวัณณสังขชาดก เรื่องไกรทองก็ถือกันว่าเป็นเองจริงอีกเรื่องหนึ่ง แต่อีก 4 เรื่องนั้นหามีคำอ้างว่าเป็นเรื่องจริงไม่ ถึงกระนั้นก็คงเป็นเรื่องที่รู้กันแพร่หลายมาแต่โบราณจึงมีผู้เอานิทานทั้ง 6 เรื่องนี้ แต่งเป็นบทละครกันตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานี

บทละครนอกรวม ๖ เรื่อง ( Part 2 )
บทละครนอกรวม ๖ เรื่อง ( Part 2 )

ผู้แต่ง                      พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ, 2310-2367

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    895.9112081 พ835บ

หัวเรื่อง                   - บทละครไทย--รวมเรื่อง

                              - ละครนอก                         

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              คลังวิทยา 

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2508     

ลักษณะวัสดุ           711 หน้า ; 21 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

บทละครนอกพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รวม 6 เรื่อง คือ เรื่องสังข์ทอง, ไชยเชษฐ์, ไกรทอง, มณีพิชัย, คาวี และสังข์ศิลป์ชัย เรื่องละคร 6 เรื่องเดิมเป็นนิทานในนิบาตชาดกบ้าง นิทานในปัญญาสชาดกบ้าง เป็นนิทานในพื้นบ้านมาแต่โบราณบ้าง บางเรื่องเชื่อถือเป็นเรื่องจริง ดังเช่นเรื่องสังข์ทองอันเป็นนิทานในปัญญาสชาดกเรียกว่า สุวัณณสังขชาดก เรื่องไกรทองก็ถือกันว่าเป็นเองจริงอีกเรื่องหนึ่ง แต่อีก 4 เรื่องนั้นหามีคำอ้างว่าเป็นเรื่องจริงไม่ ถึงกระนั้นก็คงเป็นเรื่องที่รู้กันแพร่หลายมาแต่โบราณจึงมีผู้เอานิทานทั้ง 6 เรื่องนี้ แต่งเป็นบทละครกันตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานี

นิทานอิหร่านราชธรรม (ประชุมปกรณัม) เล่ม ๑
นิทานอิหร่านราชธรรม (ประชุมปกรณัม) เล่ม ๑

ผู้แต่ง                      ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    891.23 ป523น

หัวเรื่อง                   - นิทาน -- อินเดีย

                              - นิทาน--อิหร่าน,วรรณคดีสันสกฤต                         

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์คุรุสภา 

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2506     

ลักษณะวัสดุ           336 หน้า : ภาพประกอบ  ; 18 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสืออิหร่านราชธรรมเป็นเรื่องของนิทานต่างๆของแขก นิทานพวกนี้เป็นนิทานแขก ในภาแขกเรียนว่ากระไรหาทราบไม่ แต่คนไทยเรียกเรื่องสิบสองเหลี่ยม เข้าใจว่าได้ต้นฉบับมาตั้งแต่เมื่อกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานี หนังสือเรื่องนี้จะได้จากแขกชาติไหน และได้มาในรัชกาลไหน ข้อนี้ได้แต่คาดคะเนเค้าเงื่อนที่มีอยู่บ้าง คือในตัวนิทานสังเกตดูมักเป็นนิทานครั้งพวกอิหร่านมีอำนาจปกครองทั้งประเทศเปอร์เซียและประเทศอิรัค

นักเรียน
นักเรียน

ผู้แต่ง                      ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    030

หัวเรื่อง                   - นักเรียน                          

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์เลปาจารย์ 

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2481     

ลักษณะวัสดุ           194 - 224 หน้า  ; 26 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

กล่าวถึงเพลงปลุกใจของกรมศิลปากร, ความพิศวงของธรรมชาติ, ภาษีอาการ, อนุสภากาชาด, เรื่องเบ็ดเตล็ดต่างๆ, ประวัติศาสตร์มนุษยชาติ, ภูมิศาสตร์มีแผนที่ประกอบ, การฝึกเชาว์ ทายปัญหา พร้อมนิทานและเพชรในวรรณคดีตะเลงพ่าย

โหราศาสตร์สำเร็จ
โหราศาสตร์สำเร็จ

ผู้แต่ง                      ประพิษ (อาตมัน) สุทธบุตร

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    133.5 ป328ห

หัวเรื่อง                   - โหราศาตร์                          

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์ศิวศรม 

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2511     

ลักษณะวัสดุ           339 หน้า  ; 18 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือเล่มนี้อธิบายศัพท์ ชี้ที่มาของกฎเกณฑ์ และให้หลักที่ขยายออกได้กว้างอย่างง่าย เพื่อผู้ศึกษามีความแตกฉานยิ่งขึ้นดาราศาสตร์ที่ควรทราบ เวลา นาฬิกา เวลาดวงอาทิตย์ขึ้นประจำทุกจังหวัด แบบเรียนพยากรณ์ที่มีหลักฐานแน่ชัด หลักเกณฑ์ที่คัดเลือกแล้วดวงชาตาของผู้ใกล้ชิดเป็นตัวอย่างการพิจารณาพื้นและจรชาตา บันทึกเหตุการณ์ในปูมโหรรวม 3 รัชกาล ตลอดจนดาวโคจรวิปริตและปรากฏการณ์ของโลกกับประเทศ

โหราศาสตร์ประวัติศาสตร์
โหราศาสตร์ประวัติศาสตร์

ผู้แต่ง                      ร.ต.อ. เปี่ยม บุณยะโชติ

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    133.5 ป765ห

หัวเรื่อง                   - โหราศาตร์                          

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              เกษมบรรณกิจ 

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2514     

ลักษณะวัสดุ           (8),456 หน้า  ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือโหราศาสตร์ประวัติศาสตร์เป็นการรวบรวมของเก่ามาจากที่หลายแห่ง กล่าวถึงการดูดวงบ้านเมืองเป็นหนังสือที่ได้คัดลอกมาจากสถานที่ต่างๆ ของบุคคลต่างๆ 

โคลงสุภาษิตประจำภาพ ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
โคลงสุภาษิตประจำภาพ ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ผู้แต่ง                      สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    398.9 ค969ย

หัวเรื่อง                   - สุภาษิตและคำพังเพย                          

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์พระจันทร์ 

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2508     

ลักษณะวัสดุ           6, 70 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือเรื่องโคลงสุภาษิตประจำภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้จารึกแผ่นศิลาไว้ใต้รูปภาพซึ่งโปรดฯ ให้พระอาจารย์อินโข่ง วัดราชบูรณะเขียนไว้ที่ผนังกรอบประตูและหน้าต่างพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สุภาษิตที่เอามาเขียนภาพและแต่งโคลงเหล่านี้เป็นสุภาษิตไทยมีมาแต่โบราณ 

ตายเกิด ตายสูญ
ตายเกิด ตายสูญ

ผู้แต่ง                      สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    294.3123 ต344

หัวเรื่อง                   - ความตาย                          

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย 

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2492     

ลักษณะวัสดุ           37หน้า : ภาพประกอบ ; 17 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เรื่องนี้เขียนขึ้นตามที่ได้ฟังและจำมา เพื่อไม่ให้สูญไปเสียตามชีวิต เป็นการปรุงแต่งคำพูดที่นึกว่าพอเข้าใจง่าย แลสั้นพอได้ความเพื่อไม่สู้เบื่อในการอ่าน เมื่อนึกถึงศัพท์ว่า “จำ” ซึ่งแปลมาจากศัพท์บาลีว่า “สัญญา” ผู้ที่ศึกษาธรรมะจะเข้าใจความต่างกัน มีผู้อ้างถึงสัญญาศัพท์ในขันธ์ 5 ว่าทำหน้าที่มากยิ่งกว่าขันธ์อื่น 

ชุมนุมพระนิพนธ์และนิทานโบราณคดี (บางเรื่อง) และประเพณีทำบุญ
ชุมนุมพระนิพนธ์และนิทานโบราณคดี (บางเรื่อง) และประเพณีทำบุญ

ผู้แต่ง                      สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    089.95911 ด459ชผ

หัวเรื่อง                   - รวมเรื่อง

                              - พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น 

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2504     

ลักษณะวัสดุ           (9), 81 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

จัดพิมพ์ขึ้นในงานพระราชทานเพลิงศพ นายร้อยตำรวจเอก ขุนผลาญไพรินทร์ (เลื่อน นวลักษณ์) ได้ขออนุญาตจัดพิมพ์หนังสือเรื่องเรื่องลักษณะการปกครองประเทศสยามแต่โบราณ การอำนวยพรและเรื่องโจรแปลกประหลาด พระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และประเพณีทำบุญของกรมศิลปากร รวมในเรื่องเดียวกันออกแจกจ่ายเป็นอนุสรณ์ผู้มาร่วมงาน กรมศิลปากรพิจารณาแล้วอนุญาตให้จัดพิมพ์ได้ดังประสงค์

ความสุขของฉัน การศึกษาและประเพณีไหว้ครู ของโรงเรียนนาฏศิล กรมศิลปากร
ความสุขของฉัน การศึกษาและประเพณีไหว้ครู ของโรงเรียนนาฏศิล กรมศิลปากร

ผู้แต่ง                      ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    370 ว527ค

หัวเรื่อง                   - การไหว้ครู

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             กรมศิลปากร

จัดทำ                     กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์                 2505     

ลักษณะวัสดุ           42 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เรื่อง “ความสุขของฉัน” เป็นบทประพันธ์ของท่านพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ  ส่วนเรื่อง “การศึกษาและประเพณีไหว้ครูของโรงเรียนนาฏศิลป์ กรมศิลปากร” เขียนขึ้นเพื่อเผยแผ่กิจการของโรงเรียนนาฏศิลป์ และเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงท่านพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ท่านผู้ให้กำเนิดแก่โรงเรียนนาฏศิลป์ของกรมศิลปากร

 

 

เรื่อง “สมาธิจิตร”
เรื่อง “สมาธิจิตร”

ผู้แต่ง                      ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    294.3122 ร852

หัวเรื่อง                   - สมาธิ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2469     

ลักษณะวัสดุ           6 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ หรือท่านลี เป็นอาจารย์องค์แรกได้เลือกที่จังหวัดนี้ เป็นการเผยแพร่วิปัสสนากรรมฐานให้กับประชาชน เมื่อ พ.ศ.2479 นับเป็นพระเถระองค์แรก ที่นำดวงประทีปที่สว่างแจ้งให้แก่คณะศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอันมากในประเทศไทย

เรื่องประวัติศาสนาและมุตโตทัย
เรื่องประวัติศาสนาและมุตโตทัย

ผู้แต่ง                      พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค)

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    294.309 ป234รจ

หัวเรื่อง                   - วิปัสสนากรรมฐาน

                              - พุทธศาสนา -- ประวัติ                             

                              - พุทธศาสนา – ปกรณ์พิเศษ                            

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              5

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2469     

ลักษณะวัสดุ           6,119 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เรื่องประวัติศาสนาและมุตโตทัยนี้ พระยาประชากิจกรจักร ได้ตรวจค้นขึ้นและได้ส่งไปลงพิมพ์ในหนังสือ วชิรญาณเป็นคราวๆไป เมื่อตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนครขึ้น ได้รวบรวมหนังสือเรื่องนี้ตีพิมพ์เป็นเล่ม และต่อมาก็ได้พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพบุคคลต่างๆ  หนังสือเล่มนี้ก็ยังเป็นหนังสือที่น่าสนใจ ด้วยประโยชน์ทางโบราณคดีตามสมควร กรมศิลปากรจึงยินดีอนุญาตให้พิมพ์ขึ้นเผยแพร่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5

มัชฌิมธรรมวิภาคบรรยาย หรือ ธรรมวิภาคบรรยายบริจเฉทที่ ๒
มัชฌิมธรรมวิภาคบรรยาย หรือ ธรรมวิภาคบรรยายบริจเฉทที่ ๒

ผู้แต่ง                      ท.เปรียญ

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    294.315 ท111ม

หัวเรื่อง                   - พุทธศาสนา

                              - พุทธศานา -- หัวข้อธรรม                            

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์พาณิชศุภผล

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2469     

ลักษณะวัสดุ           200 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นหนังสือคำอธิบายธรรมวิภาค ซึ่งจัดเป็นหลักสูตรของนักธรรมชั้นมัฌิมภูมิและการอธิบายขยายความในหัวข้อธรรมต่าง ๆ เพื่อให่ศึกษาได้สะดวกและเข้าใจมากขึ้น

พรุ่งนี้ก็ช้าเสียแล้ว
พรุ่งนี้ก็ช้าเสียแล้ว

ผู้แต่ง                      ศิลป  พีระศรี, 2435-2505

ผู้แต่งเพิ่ม                กรมศิลปากร

เลขหมู่                    700 ศ528พ

หัวเรื่อง                   - ศิลปกรรม -- ประวัติและวิจารณ์                            

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์พระจันทร์

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2500     

ลักษณะวัสดุ           52 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

จัดพิมพ์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันที่ 16-17 กรกฎาคม เพื่อแจกให้กับพระภิกษุที่เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและหอสมุดแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแง่คิดเกี่ยวกับศิลปกรรมชิ้นสำคัญของไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ตามวัดต่าง ๆ เช่น ภาพจิตรกรรมที่วัดสุวรรณดาราม จ.ธนบุรี เป็นต้น

พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา ( Part 2 )
พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา ( Part 2 )

ผู้แต่ง                      ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    959.303 พ375พต

หัวเรื่อง                   - ไทย -- ประวัติศาสตร์

                              - ไทย -- กรุงศรีอยุทธยา

                              - หนังสืออนุสรณ์งานศพ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           กรุงเทพ ฯ

สำนักพิมพ์             ศิวพร

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2511     

ลักษณะวัสดุ           476 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื้อหากล่าวถึง ตำนานหนังสือพระราชพงศาวดาร, อธิบายเหตุการณ์เมื่อก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยา, พงศาวดารสยามเมื่อก่อนพระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงศรีอยุธยา, ประวัติขอม, ประวัตไทย, ประวัติพม่า, พงศาวดารของพระเจ้าอู่ทอง, ประวัติอาณาจักรสุโขทัย, ประวัติอาณาจักรลานนาไทย, สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 1 กรุงรัตนโกสินทร์ ในจุลศักราช 1152 (พ.ศ.2333) จัดเป็นหนังสือสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของไทย

พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา ( Part 1 )
พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา ( Part 1 )

ผู้แต่ง                      ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    959.303 พ375พต

หัวเรื่อง                   - ไทย -- ประวัติศาสตร์

                              - ไทย -- กรุงศรีอยุทธยา

                              - หนังสืออนุสรณ์งานศพ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           กรุงเทพ ฯ

สำนักพิมพ์             ศิวพร

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2511     

ลักษณะวัสดุ           476 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื้อหากล่าวถึง ตำนานหนังสือพระราชพงศาวดาร, อธิบายเหตุการณ์เมื่อก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยา, พงศาวดารสยามเมื่อก่อนพระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงศรีอยุธยา, ประวัติขอม, ประวัตไทย, ประวัติพม่า, พงศาวดารของพระเจ้าอู่ทอง, ประวัติอาณาจักรสุโขทัย, ประวัติอาณาจักรลานนาไทย, สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 1 กรุงรัตนโกสินทร์ ในจุลศักราช 1152 (พ.ศ.2333) จัดเป็นหนังสือสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของไทย

พระพุทธศาสนาในใต้หวัน
พระพุทธศาสนาในใต้หวัน

ผู้แต่ง                      ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    299.951 พ354

หัวเรื่อง                   - พุทธศาสนา -- ใต้หวัน

                              - พุทธศาสนามหายาน

                              - กวนอิม                                                             

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           กรุงเทพ ฯ

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2511     

ลักษณะวัสดุ          50 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

จัดพิมพ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากรในวันที่ 3 พฤษภาคม 2501 เนื้อหาภายในเป็นการสรุปผลงานประจำปีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในระหว่าง พ.ศ.2501-2507  โดย นายธนิต อยู่โพธิ์ อธิบดีกรมศิลปากร

ประวัติจังหวัดนนทบุรีและตำนานพระพุทธรูปสำคัญ
ประวัติจังหวัดนนทบุรีและตำนานพระพุทธรูปสำคัญ

ผู้แต่ง                      กรมประมวลข่าวกลาง

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    294.31218 ป372

หัวเรื่อง                   - นนทบุรี -- ประวัติ

                              - พระพุทธรูป                                                             

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             บูรณะการพิมพ์

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2505     

ลักษณะวัสดุ          112 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื้อหาภายในกล่าวถึงประวัติจังหวัดนนทบุรีในหัวข้อเรื่องภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การปกครอง การคมนาคม สภาพภูมิประเทศ อาชีพ และขนบธรรมเนียมประเพณี  ในตอนท้ายกล่าวถึงตำนานพระพุทธรูปสำคัญต่าง ๆ เช่น พระมหามณีรัตนปฏิมากร(แก้วมรกต), พระพุทธชินราช, พระพุทธรูปลานช้าง เป็นต้น

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๑๗ เรื่องตำนานการเลิกบ่อนเบี้ยและเลิกหวย
ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๑๗ เรื่องตำนานการเลิกบ่อนเบี้ยและเลิกหวย

ผู้แต่ง                      ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2405-2486

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    795.09593 ด495ปพ

หัวเรื่อง                   - หนังสืออนุสรณ์งานศพ

                              - การพนัน

                              - การพนัน -- ประวัติ                                 

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์ธนาคารออมสิน

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2504     

ลักษณะวัสดุ          124 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

มีเนื้อหาเกี่ยวกับตำนานการเลิกบ่อนเบี้ยและการเลิกหวย ตีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2462 โดยยกล่าวถึง มูลเหตุทั่วไปการเล่นถั่วโปที่มีขึ้นในจีนและเมืองไทย, ตำนานกอากรบ่อนเบี้ย, จดหมายเหตุการณ์เลิกบ่อนเบี้ย, เหตุการเล่นหวยในเมืองไทย, ลักษณะหวยที่เล่นในเมืองไทย เป็นต้น

ประชุมบทร้องเพลงไทยภาค ๓
ประชุมบทร้องเพลงไทยภาค ๓

ผู้แต่ง                      ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    781.7593 ป841ห

หัวเรื่อง                   - เพลงไทยเดิม                                 

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             ศิวพร

จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2500     

ลักษณะวัสดุ          48 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื้อหาภายในเป็นบทเพลงไทยเดิม จำนวน 22 เพลง ที่ใช้ประกอบในวรรณคดีเรื่องต่าง ๆ เช่น เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน, มณีพิชัย, อิเหนาเสภาพญาราชวังสัน เป็นต้น 

นิราศพระแท่นดงรัง
นิราศพระแท่นดงรัง

ผู้แต่ง                      สามเณรกลั่น

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    895.9112 ก171นพท

หัวเรื่อง                   - นิราศ                                 

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             กรมศิลปากร

จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2504     

ลักษณะวัสดุ          150  หน้า : ภาพประกอบ ; 12 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

สามเณรกลั่นผู้แต่งเป็นบุตรบุญธรรมของสุนทรภู่  ลักษณะคำประพันธ์ประเภทนิราศเนื้อหากล่าวถึง เมื่อครั้งตามพระภิกษุสุนทรภู่ไปนมัสการพระแท่นดงรัง โดยบอกเล่าลักษณะ ความเป็นไป และชื่อของสถานที่ต่าง ๆ ตามเส้นทางที่ผ่านไป พร้อมทั้งแผนที่แสดงเส้นทางไปพระแท่นดงรังประกอบด้วย

ธรรมวิภาค ปริจเฉทที่ ๒
ธรรมวิภาค ปริจเฉทที่ ๒

ผู้แต่ง                      วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, 2403-2464

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    294.3076 ว151ร

หัวเรื่อง                   - พระพุทธศาสนา หัวข้อธรรม                                 

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              8

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์พระจันทร์

จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2501     

ลักษณะวัสดุ          150  หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นการอธิบายถึงพระธรรมวินัย หลักสูตรสำหรับประโยคนักธรรมชั้นมัชฌิมะ โดยแบ่งออกเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้ ทุกะ, ติกะ, จตุกกะ, ปัญจกะ, ฉักกะ, สัตตกะ, อัฎฐกะ, นวกะ, ทสกะ, เอกาทสกะ, ทวาทสกะ และเตรสกะ

ตำราพระโอสถพระนารายณ์
ตำราพระโอสถพระนารายณ์

ผู้แต่ง                      ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    615.1 ต367จ

หัวเรื่อง                   - ยาแผนโบราณ                                 

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              7

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2508     

ลักษณะวัสดุ           104 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื้อหาภายในกล่าวถึงตำราพระโอสถที่หมอหลวงประกอบถวายสมเด็จพระนารายณ์ มหาราชหลายชนิด จะปรากฏชื่อหมอและวันเดือนปีที่ประกอบยาอย่างชัดเจน เช่น ยาแก้เตโชธาตุพิการ, ยาแก้โรคไฟธาตุเย็น, ยาแก่ลมป่วง, ยาอัคคินิ่วคณะ แก้อาเจียน, ยาจำเริญพระธาตุ เป็นต้น

คำร้องในเรื่องปล่อยแก่
คำร้องในเรื่องปล่อยแก่

ผู้แต่ง                      มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    895.912 ม113คร

หัวเรื่อง                   - บทละครไทย                                 

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2501     

ลักษณะวัสดุ           8,64 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

บทละครเรื่อง ปล่อยแก่ แต่งโดย นายบัว วิเศษกุล เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้สำหรับเล่นละครในโรงละครของทวีปัญญาสโมสร และทรงพระกรุณานิพนธ์บทร้องประกอบ

คำนมัสการคุณานุคุณ
คำนมัสการคุณานุคุณ

ผู้แต่ง                      มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    294.303 ม113ค

หัวเรื่อง                   - พุทธศาสนา -- บทสวดมนต์              

                              - กวีนิพนธ์ไทย

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์รุ่งนคร

จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2503     

ลักษณะวัสดุ           36 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

จัดพิมพ์ในงานทอดกฐินพระราชทาน สำนักพระราชวัง ณ วัดทรงธรรม จ.สมุทรปราการ พ.ศ.2503 เนื้อหาภายกล่าวถึงการรวบรวมบทร้องที่พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น บทนมัสการและสรรเสริญ, บทยอพระเกียรติ, บทถวายพระพร เป็นต้น

คอคิด ขอเขียน
คอคิด ขอเขียน

ผู้แต่ง                      วิจิตรมาตรา(สง่า กาญจนาคพันธุ์), ขุน, 2440-2523

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    089.95911 ว525คจ

หัวเรื่อง                   - ความรู้ทั่วไป -- รวมเรื่อง              

                              - หนังสืออนุสรณ์งานศพ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์ศีัหงส์

จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2465     

ลักษณะวัสดุ           6,95 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นหนังสือเบ็ดเตล็ด รวมเรื่องทั่วไปที่ผู้เขียนนำไปตีพิมพ์ในหนังสือต่าง ๆ มากว่า 20 ปีเช่น เรื่องเกี่ยวกับอุทกศาสตร์ของไทยโบราณ, พิธีลอยกระทงของลัทธิพราหมณ์, การแต่งกลอนของดริงค์วอเตอร์ ชาวอังกฤษ ที่แปลเป็นไทยเรียกว่า นายกินน้ำเรื่องเกี่ยวกับเมืองลพบุรี เป็นต้น

กาพย์ห่อโคลงนิราชเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์
กาพย์ห่อโคลงนิราชเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์

ผู้แต่ง                      ธรรมธิเบศร์ไชยเชษฐ์สุริยวงศ์, เจ้าฟ้า, 2258-2298

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    895.9111 ธ337ก

หัวเรื่อง                   - โคลง              

                              - กวีนิพนธ์ไทย

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2465     

ลักษณะวัสดุ           78 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

กาพย์ห่อโคลงแบบโบราณ มีลักษณะคำประพันธ์มิได้กำหนดวรรณยุกต์ โดยกาพย์ 1 บท จะมี 22 ตัวอักษร และโคลง 1 บาท จะมี 30 ตัวอักษร สลับกันเป็นคู่ ๆ เนื้อหาจะกล่าวถึงการเสด็จประพาสธารทองแดง (เขาพระพุทธบาท) กับนิราศพระบาทที่เน้นเรื่องกลอนที่พรรณนาว่าด้วยการแต่งกายของสตรี และการเรียกชื่อเครื่องมือเครื่องใช้บางอย่างในสมัยโบราณที่แตกต่างจากปัจจุบัน

คติพจน์จากหนังสือพระอภัยมณีของสุนทรภู่
คติพจน์จากหนังสือพระอภัยมณีของสุนทรภู่

ผู้แต่ง                      สุนทรโวหาร(ภู่), พระ, 2329-2398

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    398.9 ส798คป

หัวเรื่อง                   - สุภาษิตและคำพังเพย              

                              - คติพจน์

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              พระนคร

สถานที่พิมพ์           กรุงเทพ

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์ข่าวพาณิช

จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2502     

ลักษณะวัสดุ           38 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื้อหากล่าวถึงคติพจน์จากหนังสือพระอภัยมณี ฉบับหลวงของสุนทรภู่ ฉบับพิมพ์ของโรงพิมพ์อักษรโสภณ ตีพิมพ์เมื่อพ.ศ.2483

โคลงตำราไม้ดัด ตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์ และประชุมบทเพลงไทยเดิม ภาคหนึ่ง ภาคสอง และ ภาคสาม
โคลงตำราไม้ดัด ตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์ และประชุมบทเพลงไทยเดิม ภาคหนึ่ง ภาคสอง และ ภาคสาม

ผู้แต่ง                      มงคลรัตน์ ไกรฤกษ์
ผู้แต่งเพิ่ม                สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ,กรมศิลปากร

เลขหมู่                    635.9 ม119ค

หัวเรื่อง                   - รวมเรื่อง 

                              - ไม้ดัด

                              - มโหรีย์

                              - เพลงไทยเดิม                                                

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์             ม.ป.พ.

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2498     

ลักษณะวัสดุ           10,86 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับโคลงตำราไม้ดัดโดยจะกล่าวถึงการตกแต่งต้นไม้เป็นรูปทรงต่าง ๆ , ตำนานเครื่องมโหรีจะกล่าวถึงต้นตำราเครื่องสังคีต เครื่องมโหรี เครื่องปี่พาทย์ กลอนแขก และตำนานปี่ซอรวมถึงแคน  ส่วนเรื่องสุดท้ายจะเกี่ยวกับประชุมบทเพลงไทยเดิม ภาคหนึ่ง ภาคสอง ภาคสาม รวมทั้งสิ้น จำนวน 65 บท

โคลงเลี้ยงโต๊ะปีใหม่
โคลงเลี้ยงโต๊ะปีใหม่

ผู้แต่ง                      ....-....
ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    895.9113082 ค968

หัวเรื่อง                   - กวีนิพนธ์ไทย -- รวมเรื่อง                                                  

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           กรุงเทพ

สำนักพิมพ์             กรมศิลปากร

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2498     

ลักษณะวัสดุ           44 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

จัดพิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าจอมเลียม (ในรัชกาลที่ 5) ที่กล่าวถึงการเลี้ยงพระบรมวงศานุวงศ์ในช่วงปีใหม่นั้น มักจะมีชักเปียะห่อพระราชทานแจก แต่ในห่อนั้นจะมีโคลงที่แต่งแบบขบขันใส่ไว้ด้วย

หนังสืออ่าน ละครพูด เรื่อง "เสียสละ"
หนังสืออ่าน ละครพูด เรื่อง

ผู้แต่ง                      มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468
ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    895.912 ม113ห

หัวเรื่อง                   - บทละครไทย

                              - ละครพูด                       

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              3

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์คุรุสภา

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2498     

ลักษณะวัสดุ           140 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื้อหาเกี่ยวกับบทละครพูดเรื่อง เสียสละ เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งใช้นามปากกาว่า“ศรีอยุธยา” โดยกล่าวถึงบทพูดของตัวละคร แยกตามฉากต่างๆ ในเรื่อง จำนวน 4 ฉาก ได้แก่ ฉากในสวน, ห้องรับแขกในสโมสรนายทหาร กรมทหารบกราบที่ 22, สนามเพลาะ และสวนในโรงพยาบาล

สรุปผลงานประจำปีในกรมศิลปากร พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๐๗
สรุปผลงานประจำปีในกรมศิลปากร พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๐๗

ผู้แต่ง                      กรมศิลปากร
ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    706.1593 ศ528ส

หัวเรื่อง                   - กรมศิลปากร -- ประวัติ                       

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             ศิวพร

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2507     

ลักษณะวัสดุ           100 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

จัดพิมพ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากรในวันที่ 3 พฤษภาคม 2501 เนื้อหาภายในเป็นการสรุปผลงานประจำปีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในระหว่าง พ.ศ.2501-2507  โดย นายธนิต อยู่โพธิ์ อธิบดีกรมศิลปากร

สมุดคู่มือการทำกิน
สมุดคู่มือการทำกิน

ผู้แต่ง                      กรมโคสนาการ
ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    338.18 ค977ส

หัวเรื่อง                   - รวมเรื่อง                       

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             สำนักงานกลางที่  กรมโคสนาการ

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2486     

ลักษณะวัสดุ           86 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื้อหาภายในกล่าวถึง การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดการอยู่ดีกินดี โดยมุ่งเน้นด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น การปลูกพืชผัก, การเลี้ยงสัตว์, การเลี้ยงสัตว์น้ำ, การทำเครื่องชำ-เครื่องปรุง-เกลือ และการตั้งร้านค้าเบ็ดเตล็ด

เทศกาลลอยกระทง
เทศกาลลอยกระทง

ผู้แต่ง                      อนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ), พระยา, 2431-2512
ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    394 อ197ทม

หัวเรื่อง                   - กวีนิพนธ์ไทย -- รวมเรื่อง                       

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์พระจันทร์

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2500     

ลักษณะวัสดุ           35 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื้อหาภายในกล่าวถึงประเพณีไทยเกี่ยวกับการลอยกระทงในแง่มุมต่าง ๆ เช่น การลอยกระทงภาคอีสาน, การลอยกระทงทางปักษ์ใต้, ลอยกระทงเขมร, ลอยกระทงพม่าและเรื่องพระอุปคุต รวมถึงการลอยกระทงจีน ในตอนท้ายจะมีบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

สมบัติวรรณคดี
สมบัติวรรณคดี

ผู้แต่ง                      ....-....
ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    895.911 ส255ศ

หัวเรื่อง                   - กวีนิพนธ์ไทย -- รวมเรื่อง                       

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2502     

ลักษณะวัสดุ           82 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือสมบัติวรรณคดีเป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานอันทรงคุณค่าของกวีที่มีชื่อเสียง จำนวน 10 ท่าน พร้อมประวัติของผู้ประพันธ์พอสังเขป เช่น ศรีปราชญ์, เจ้าฟ้า          ธรรมธิเบศร์, เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เป็นต้น

วิธีว่าความแพ่งแลอาญา
วิธีว่าความแพ่งแลอาญา

ผู้แต่ง                      สุขุมวินิจฉัย, พระ (หลวงสัณหกิจวิจารณ์)
ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    347.07 ส745ว

หัวเรื่อง                   - การพิจาณาและตัดสินคดี                        

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             กรุงเทพฯเดลิเมล์

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2458     

ลักษณะวัสดุ           108 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นหนังสือประมวลการว่าความในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวถึงการว่าความควรทำอย่างไร, เทคนิคการว่าความ, การปฏิบัติตนก่อนขึ้นศาล, การสืบพยานในฝ่ายโจทย์หรือจำเลย, การซักพยาน, การแถลงสำนวน, การเป็นทนายโจทย์และจำเลยในคดีอาญา

วิธีป้องกันไอพิษ
วิธีป้องกันไอพิษ

ผู้แต่ง                      ....-....
ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    615.91 ว614

หัวเรื่อง                   - ก๊าซพิษ                         

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์อักษรโสภณ

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2502     

ลักษณะวัสดุ           48 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแจกในงานฉลองรัฐธรรมนูญจังหวัดสุพรรณบุรีในปี พ.ศ.2479 เนื้อหาภายในกล่าวถึง ไอพิษ ในแง่มุมของความหมาย, ชนิด, ลักษณะอาการเมื่อสูดดม, วัตถุที่บรรจุไอพิษ, การป้องกัน, ลักษณะของหน้ากากที่ใช้ป้องกัน, วัตถุสำหรับทำลายและป้องกันไอพิษ เป็นต้น

รวมเรื่องสั้นของเสฐียรโกเศศ
รวมเรื่องสั้นของเสฐียรโกเศศ

ผู้แต่ง                      อนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ), พระยา, 2431-2512
ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    895.91301 อ197รน

หัวเรื่อง                   - นวนิยายไทย                           

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2498     

ลักษณะวัสดุ           54 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมเรื่องสั้นของเสฐียรโกเศศที่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารกรมศิลปากร เป็นการค้นคว้าเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี และเกร็ดความรู้ต่าง ๆ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ สังเค็ด, ราชวัติ, กระบองแดง และดอกไม้ธูปเทียน

เรื่อง การดนตรี
เรื่อง การดนตรี

ผู้แต่ง                      เจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร), พระ. 2426-2511
ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    781.69591 พ323รส

หัวเรื่อง                   - ดนตรี                           

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์เจริญศิลป์การพิมพ์

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2497     

ลักษณะวัสดุ           21,38 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นหนังสือที่เคยตีพิมพ์ในวารสารกรมศิลปากร โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับดนตรีในเรื่องทั่วๆไปในแง่มุมของศาสตร์ทางศิลปะ และวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการประสานเสียง การบรรเลงดนตรีในวงดุริยางค์ การแสดงดนตรซิมโฟนีในโรงละคร การแสดงดนตรีในวงโยธวาทิต รวมถึงบทเพลงที่ใช้บรรเลงในดนตรีประเภทต่าง ๆ

เมืองพาราณสี
เมืองพาราณสี

ผู้แต่ง                      อะจุตะนันนำ
ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    398.32954 อ119มน

หัวเรื่อง                   - พาราณสี -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

                              - พาราณสี -- ความเป็นอยู่และประเพณี

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์ไทยรุ่งเรือง

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2502     

ลักษณะวัสดุ           60 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เมืองพาราณสีเป็นเรื่องสั้นที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือวชิรญาณ ตอนที่ 77 เดือนกุมภาพันธ์ ร.ศ.119 (พ.ศ.2443) หน้า 241-257 เป็นการถามตอบเกี่ยวกับเมืองพาราณสี โดยผู้ถามได้แก่ พระอมรโมฬี วัดประยูรวงศาวาส, ฯพณฯโกษาธิบดี, หลวงนนทเกษ เจ้าท่าพราหมณ์ และหลวงวิเศษโกษา ซึ่งผู้ตอบคือ พราหมณ์ชื่อ อะจุตะนันนำ

เวสสันดรชาดกในมหานิบาต
เวสสันดรชาดกในมหานิบาต

ผู้แต่ง                      ....-....
ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    294.3184 ว918

หัวเรื่อง                   - นิทานคติธรรม

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์การศาสนา

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2503     

ลักษณะวัสดุ           68 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานนมัสการพระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตร ประจำปี พ.ศ.2503 โดยมีการเทศน์มหาชาติทำนองหลวงในเรื่อง อริยสัจ 4 และ เวสสันดรชาดก จากนิบาตชาดก เล่มที่ 22 ตอนมหานิบาต  ในเล่มนี้จะจัดพิมพ์เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 3 คือ ทานกัณฑ์ และกัณฑ์ที่ 4 คือ วนประเวศน์

ประชุมนิทานพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๖
ประชุมนิทานพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๖

ผู้แต่ง                      มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468
ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    398.2 ม113ปร

หัวเรื่อง                   - หัสนิยาย -- รวมเรื่อง

                              - หนังสืออนุสรณ์งานศพ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2505     

ลักษณะวัสดุ           4,59 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

จัดพิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยาธรรมสารนิติวิชิตภักดี (พร นรพลัลลภ) เนื้อหาภายในเป็นการรวบรวมนิทานจำนวน ๘ เรื่องที่ทรงพระราชนิพนธ์ลงในหนังสือพิมพ์รายสามเดือนที่มีชื่อว่า “ทวีปัญญา”

มหาวชิราวุธานุสรณ์
มหาวชิราวุธานุสรณ์

ผู้แต่ง                      มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468
ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    808.882 ม113ม

หัวเรื่อง                   - วรรณคดีไทย

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2499     

ลักษณะวัสดุ           4,100 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

จัดพิมพ์เนื่องในการบำเพ็ญกุลวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 31 ปี  เป็นบทพระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิต รวบรวมจากหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิต เนื้อหากล่าวถึงสุภาษิตคำพังเพยจากชนชาติต่าง ๆ  และเป็นบทเรียนสำหรับผู้แต่งโคลงเนื่องจากมีโคลงหลากหลายชนิด

กาพย์เรื่อง พระไชยสุริยา
กาพย์เรื่อง พระไชยสุริยา

ผู้แต่ง                      สุนทรภู่
ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    895.9111 ส798กป

หัวเรื่อง                   - กวีนิพนธ์ไทย

                              - กาพย์

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2508     

ลักษณะวัสดุ           58 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื้อหาภายในประกอบด้วย เรื่องที่ 1 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา เป็นบทกวีที่มีความไพเราะ อ่านเข้าใจง่าย จึงถูกนำมาบรรจุอยู่ในหนังสือมูลบทบรรพกิจเพื่อใช้เป็นแบบเรียนในโรงเรียนหลวง  เรื่องที่ 2 กล่าวถึง ประชุมลำนำเห่กล่อมพระบรรทม เป็นการรวบรวมบทเห่กล่อมของข้าหลวง สำหรับตอนไกวพระอู่เพื่อให้พระเจ้าหลานเธอบรรทม

ภาพเก่าเล่าตำนาน งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 30 ปี ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี
ภาพเก่าเล่าตำนาน งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 30 ปี ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี

ผู้แต่ง                      ....-....
ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    959.317 ภ456

หัวเรื่อง                   - ลพบุรี -- โบราณวัตถุ 

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือท้องถิ่น)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           ลพบุรี

สำนักพิมพ์             กรุงไทยการพิมพ์

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2547     

ลักษณะวัสดุ           200 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื้อหากล่าวถึง ความเป็นมาของชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี รวมถึงทำเนียบประธานชมรมและเกียรติประวัติของชมรมฯ นอกจากนี้ยังมีประวัติและผลงานของบุคคล/องค์กรทีมีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์ฯ ตอนท้ายประกอบด้วยภาพเก่าเล่าตำนานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ภาพเก่าเล่าอดีตลพบุรี
ภาพเก่าเล่าอดีตลพบุรี

ผู้แต่ง                      สถาบันราชภัฎเทพสตรี  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    959.317 ร425ภ

หัวเรื่อง                   - ไทย --ลพบุรี -- ประวัติศาสตร์ 

                              - ลพบุรี - ประวัติ                           

                              - ลพบุรี -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือท้องถิ่น)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           ลพบุรี

สำนักพิมพ์             ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎเทพสตรี

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2540     

ลักษณะวัสดุ           115 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นการรวบรวมภาพเมื่อครั้งการประกวดภาพเก่าและการจัดนิทรรศการภาพเก่าเมืองลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2534 และ พ.ศ.2539 เกี่ยวกับภาพบุคคลและสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี เช่น พระปรางค์สามยอด, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองลพบุรี, ศาลพระกาฬหลังเก่า, หลวงพ่อพระงาม, สะพานราเมศร์(ราเมศวร์), วัดมณีชลขัณฑ์และเจดีย์หลวงพ่อแสง เป็นต้น ซึ่งภาพทั้งหมดเป็นภาพขาว-ดำ และถ่ายก่อนปี พ.ศ.2500

เรือในภาคกลาง
เรือในภาคกลาง

ผู้แต่ง                      ภูธร  ภูมะธน
ผู้แต่งเพิ่ม                วิทยาลัยครูเทพสตรี

เลขหมู่                    623.8202 ภ654ร

หัวเรื่อง                   - เรือ                           

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือท้องถิ่น)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           ลพบุรี

สำนักพิมพ์             ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี วิทยาลัยครูเทพสตรี

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2533     

ลักษณะวัสดุ           45 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติการใช้เรือเป็นพาหนะในประเทศไทย, สถานที่ต่อเรือและขุดเรือที่สำคัญในอดีต, ชนิดของไม้ที่ใช้ต่อเรือและขุดเรือล การขุดเรือ และเรือในภาคกลาง ในตอนท้ายมีประวัติพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านวัดยาง ณ รังสี และศาลาการเปรียญวัดยาง ณ รังสี

บทละครเรื่อง หมิ่นประมาทศาล ตบตา ฉวยอำนาจ และหนามยอกเอาหนามบ่ง
บทละครเรื่อง หมิ่นประมาทศาล ตบตา ฉวยอำนาจ และหนามยอกเอาหนามบ่ง

ผู้แต่ง                      พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    895.912081 ม113บ

หัวเรื่อง                   - บทละครไทย – รวมเรื่อง                            

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์             องคืการค้าคุรุสภา

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2506     

ลักษณะวัสดุ           356 หน้า ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

บทละครเรื่อง หมิ่นประมาทศาล ตบตา ฉวยอำนาจ และหนามยอกเอาหนามบ่ง เล่มนี้เป็นพระนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รวบรวมบทละครพูดของทุกตัวละครในเรื่อง

พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร และการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับโรงเรียนจีนในประเทศไทยเมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการ
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร และการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับโรงเรียนจีนในประเทศไทยเมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการ

ผู้แต่ง                      ณรงค์ พ่วงพิศ

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    379.959 ณ212พ

หัวเรื่อง                   - โรงเรียน – การจัดการ                                       

                              - พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร – ประวัติ                             

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์พระจันทร์

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2517     

ลักษณะวัสดุ           210 หน้า  : ภาพประกอบ ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ณ พระเมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 15 ธันวาคม 2517

ประมวลความรู้น.ธ.โท ย่อความโดยประสงค์ ธรรมวิภาค วินัยบัญญัติ อนุพุทธประคต สังคีติกถา
ประมวลความรู้น.ธ.โท ย่อความโดยประสงค์ ธรรมวิภาค วินัยบัญญัติ อนุพุทธประคต สังคีติกถา

ผู้แต่ง                      จางวางกลับ ปาลิต

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    294.3076 ก241ป

หัวเรื่อง                   - หลักสูตรนักธรรมชั้นโท                                       

                              - ธรรมวิภาค

                              - ธรรมวินัย

                              - วินัยบัญญัติ

                              - อนุพุทธประวัติ

                              - สังคีติกถา

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์อักษรนิติ 

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2491     

ลักษณะวัสดุ           188 หน้า ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นการรวบรวมหลักสูตรสำหรับนักธรรมชั้นโทให้กระชับขึ้น โดยมีหัวข้อต่างๆดังนี้     1. ธรรมวิภาค 2. วินัยบัญญัติ 3. อนุพุทธประวัติ 4. สังคีติกถา                                          

ประชุมสุภาษิตสุนทรภู่ สวัสดิรักษาคำกลอน สุภาษิตสอนสตรี
ประชุมสุภาษิตสุนทรภู่ สวัสดิรักษาคำกลอน สุภาษิตสอนสตรี

ผู้แต่ง                      สุนทรภู่

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    398.9 ส798ปว

หัวเรื่อง                   - สุภาษิตและคำพังเพย                                       

                              - หนังสืออนุสรณ์งานศพ

                              - คติพจน์ -- รวมเรื่อง

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์สามมิตร 

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2491     

ลักษณะวัสดุ           136 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

ประชุมสุภาษิตสุนทรภู่ เป็นหนังสือที่เก็บรวบรวมสุภาษิตจากหนังสือเรื่องต่างๆ ที่สุนทรภู่แต่ง 2.สวัสดิรักษาคำกลอน สุนทรภู่แต่งถวายสมเด็จเจ้าฟ้าอาภรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 2 ด้วยพระบาทสมเด็จฯ พระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงมอบสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์นั้นให้เป็นศิษย์ศึกษาอักขรสมัยในสำนักสุนทรภู่ ซึ่งแต่งเมื่อปลายรัชกาล ในระหว่าง พ.ศ. 2364 จน พ.ศ. 2367 3.สุภาษิตสอนสตรี เป็นสุภาษิตสำหรับสตีสามัญทั่วไป จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางวาศนา (สุธีสร) วัฒนสินธุ์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม 26 เมษายน 2514

 

เรื่อง บ่วงมาร
เรื่อง บ่วงมาร

ผู้แต่ง                      พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    895.912 ม133รช

หัวเรื่อง                   - บทละครไทย – รวมเรื่อง                                        

                              - หนังสืออนุสรณ์งานศพ

                              - โชติ ล่ำซำ – ประวัติ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์พระจันทร์ 

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2491     

ลักษณะวัสดุ           214 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง บ่วงมาร เล่มนี้จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในงาน ฌาปนกิจศพ นายโชติ ล่ำซำ หนังสือเล่มนี้เป็นบทละครพูดของตัวละครต่างๆ ในเรื่องบ่วงมาร มีทั้งหมด 4 ชุด และประวัติย่อของ นายโชติ ล่ำซำ 

บทละครสังคีต เรื่อง วังตี่
บทละครสังคีต เรื่อง วังตี่

ผู้แต่ง                      พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    895.912 ม113บล

หัวเรื่อง                   - บทละครไทย                                        

                              - หนังสืออนุสรณ์งานศพ

                              - ลุ้ย อัมพรภักดิ์  -- ประวัติ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             กรุงเทพการพิมพ์

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2509     

ลักษณะวัสดุ           120 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือบทละครสังคีต “วังตี่” นี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระนิพนธ์ขึ้นจากเคร้าโครงเรื่อง “มิคาโด” ของ นายว.ส.คิลเปิต( W”S” Gilpert ) เป็นบทละครเรื่องสั้นที่ขบขันและเสียดสีความประพฤติของขุนนางที่ห่างพระเนตรพระกรรณของพระจักรพรรดิ มีบทร้องและคำเจจาที่คมคายน่าคิด และมีประวัติย่อของ นางลุ้ย อัมพรภักดิ์ ในหนังสือเล่มนี้

ทนายความประจำบ้าน
ทนายความประจำบ้าน

ผู้แต่ง                      บริรักษ์นิติเกษตร (หรั่ง นิมิหุต)

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    347 บ225ท

หัวเรื่อง                   - กฎหมาย -- ไทย                                        

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์นิติสาส์น

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2507     

ลักษณะวัสดุ           308 หน้า ; 25 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวม หลักกฎหมาย ลักษณะมูลคดี สัญญา และมีหมายเหตุบอกหลักเกณฑ์ของสัญญานั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการทำพินัยกรรม ตัวอย่างการทำพินัยกรรมต่างๆ เงินค่าธรรมเนียมและอายุความ ทั้งเป็นกฎหมายที่จำเป็นสำหรับบุคคล และพ่อบ้านแม่เรือนควรรู้ และกฎหมายอื่นๆ ที่น่ารู้ในอดีตตั้งแต่ปี 2468 เป็นต้นไป

ตำนานเรื่องสามก๊ก
ตำนานเรื่องสามก๊ก

ผู้แต่ง                      สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    890.1309 ส645ตน

หัวเรื่อง                   - สามก๊ก – ประวัติและวิจารณ์                                        

                              - หนังสืออนุสรณ์งานศพ                                                  

                              - ดำรงราชานุภาพ – สมเด็จ,กรมพระยา                             

                              - ขุนจิตต์จรูญ – ประวัติ

                              - นาถ สิงหศักดิ์ – ประวัติ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           ธนบุรี

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์บรรหาร

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2507     

ลักษณะวัสดุ           128 หน้า : ภาพประกอบ  ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือ “ ตำนานสามก๊ก” เล่มนี้จัดพิมพ์เพื่อเป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายนาถ สิงหศักดิ์ ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของ สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการเริ่มตีพิมพ์หนังสือเรื่องสามก๊ก และว่าด้วยการแปลหนังสือสามก๊กเป็นภาษาต่าง ๆ แล้วได้มีการพิมพ์แพร่หลายในประเทศจีน และฉบับต่อไปในประเทศอื่น ๆ และมีประวัติย่อของ นายนาถ สิงหศักดิ์ ในหนังสือเล่มนี้

เทศนาเสือป่า ๑๗ กัณฑ์
เทศนาเสือป่า ๑๗ กัณฑ์

ผู้แต่ง                      พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    294.3144 ม113ทจ

หัวเรื่อง                   - ธรรมะกับชีวิตประจำวัน                                        

                              - หนังสืออนุสรณ์งานศพ                                                  

                              - พุทธศาสนา – ปาฐกถา

                              - ขุนจิตต์จรูญ – ประวัติ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2504     

ลักษณะวัสดุ           246 หน้า : ภาพประกอบ  ; 24 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ร.ต.ท.ขุนจิตต์จรูญ (จิตต์ จารุภัตติ์) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม 20 มิ.ย. 2504

ไตรวุฒิเจริญ ๓ ประการ กับความชนะในพระพุทธศาสนา
ไตรวุฒิเจริญ ๓ ประการ กับความชนะในพระพุทธศาสนา

ผู้แต่ง                      สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฎฐายี)

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    294.3138 ส247ตว

หัวเรื่อง                   - ธรรมะกับชีวิตประจำวัน                                        

                              - พิธีกรรม                                                  

                              - วรยุทธวิชัย (ถวิล จารุมาศ) – ประวัติ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                    ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             บุญส่งการพิมพ์

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2501     

ลักษณะวัสดุ           180 หน้า : ภาพประกอบ  ; 18 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือ ไตรวุฒิเจริญ 3 ประการ กับความชนะในพระพุทธศาสนา เล่มนี้ จัดพิมพ์เป็นธรรมบรรณาการ ในงานปลงศพ นางวรยุทธวิชัย (ถวิล จารุมาศ) หนังสือไตรวุฒิเจริญ 3 ประการกับเรื่อง ความชนะในพระพุทธศาสนา เป็นเรื่องที่เหมาะสมกับกาลสมัย อ่านง่ายและปฏิบัติตามได้ง่าย

เหรียญ พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
เหรียญ พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ

ผู้แต่ง                     เฉลียว จันทรทรัพย์

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    737.23 ห728 

หัวเรื่อง