ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างบุคลากร

 
นางทัศนีย์ เทพไชย
ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 
 
นางสาวลลิตภัทร ทองญวน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ 
***หมายเหตุ ช่วยราชการ*** นางภควรรณ คุณากรวงศ์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการนางอภิญญานุช เผ่าพงษ์คล้าย บรรณารักษ์ปฏิบัติการ


นางสาวณัฐพร เพชรกลับ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการนายทรงวุฒ สุตตะภวานนท์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงานนางอรอุไรลักษณ์ จีรันทนิน เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน


นางสาวกาญจนา ศรีเหรา ตำแหน่ง บรรณารักษ์


นางสาววารุณี วิริยะชูศรี ตำแหน่ง บรรณารักษ์


นางสาวปิยวรรณ พลอยสุกใส ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา


นางรติมา แสงทอง ตำแหน่ง พนักงานสถานที่


นายสมปอง สุขสม ตำแหน่ง คนสวน


นายมงคล เนตรมณี ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


นางขวัญเมือง สกุลพราหมณ์ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความสะอาด


นายเรืองชัย เฉลิมฤทธิ์ ตำแหน่ง คนงาน