ปรับขนาดอักษร

ไตรภูมิโลกวินิจฉัย

This is a SEO version of ไตรภูมิโลกวินิจฉัย Page 43
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ชื่อผู้แต่ง          ปรีชา,พระยาธรรม                          

ชื่อเรื่อง           ไตรภูมิโลกวินิจฉัย

ครั้งที่พิมพ์       พิมพ์ครั้งที่ ๒

สถานที่พิมพ์     -

สำนักพิมพ์        -        

ปีที่พิมพ์          ๒๕๒๑

จำนวนหน้า      ๑๑๔ หน้า

หมายเหตุ        พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายทองสุก กาญจนพันธ์

                      หนังสือเรื่องไตรภูมิโลกวินิจฉัยนี้ เดิมต้นฉบับเป็นหนังสือตัวเขียนจารลงในคัมภีร์ใบลาน มีชื่อเรียกหลายชื่อเช่น เตภูมิกถา ไตรภูมิกถาบ้าง ไตรภูมิโลกวินิจฉัยฯแต่นิยมเรียกกันส่วนมากว่าไตรภูมิฉบับหลวง มีเค้าโครงเรื่องอย่างเดียวกันกับไตรภูมิพระร่วง หนังสือนี้แบ่งความสำคัญออกเป็น๔ภาคด้วยกัน คือ ๑.ภาคมนุสสกถา ๒.ภาคนิริยกถา ๓.ภาคเทวดากถา ๔.ภาควิสุทธิกถา