ปรับขนาดอักษร

เรื่องเฉลิมพระยศเจ้านายฉะบับมีพระรูป

This is a SEO version of เรื่องเฉลิมพระยศเจ้านายฉะบับมีพระรูป Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ชื่อเรื่อง : เรื่องเฉลิมพระยศเจ้านายฉะบับมีพระรูป
ผู้แต่ง : ราชบัณฑิตยสภา
ปีที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ.
สำนักพิมพ์ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิปชิ่ง จำกัด

เนื้อหาประกอบด้วย ประกาศพระบรมราชโองการฯ ทรงยกย่องพระเกียรติคุณความดีความชอบอันเป็นเหตุให้เจ้านายพระองค์นั้นๆ ได้รับพระราชทานยศบรรดาศักดิตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ พร้อมรูปภาพเท่าที่หามาได้.