ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)

นายเมธาดล วิจักขณะ
นายเมธาดล วิจักขณะ