ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง

นายเอนก อาจมังกร
นายเอนก อาจมังกร
  • ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

นางสาวอรสรา สายบัว
นางสาวอรสรา สายบัว
  • ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

พ.จ.ต.เดชา พรไทย
พ.จ.ต.เดชา พรไทย
  • รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

    กองโบราณคดีใต้น้ำ

นายพนมบุตร จันทรโชติ
นายพนมบุตร จันทรโชติ
  • ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

นางสาวกนกอร ศักดาเดช
นางสาวกนกอร ศักดาเดช
  • ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

นายสุรัฐกิจ พีรพงศ์ศิลป
นายสุรัฐกิจ พีรพงศ์ศิลป
  • ผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่

นายสตวัน ฮ่มซ้าย
นายสตวัน ฮ่มซ้าย
  • ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม

     
นายสถาพร เที่ยงธรรม
นายสถาพร เที่ยงธรรม
  • ผู้อำนวยการกองโบราณคดี

นางวัญญา ประคำทอง
นางวัญญา ประคำทอง
  • ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม

นางรักชนก โคจรานนท์
นางรักชนก โคจรานนท์
  • ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

 ร้อยเอก บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ
ร้อยเอก บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ
  • ผู้อำนวยการกองโบราณคดีใต้น้ำ