ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

เป็นองค์กรหลักในการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อันเป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ  เพื่อการเรียนรู้ในสังคม

 

พันธกิจของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

๑. อนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อธำรงคุณค่าและเอกลักษณ์ความเป็นชาติ ด้วยการเสาะแสวงหา รวบรวม และจัดการอนุรักษ์ตามกระบวนการพิพิธภัณฑ์

 ๒. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วัตถุพิพิธภัณฑ์ เพื่อสืบค้นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย นำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน

๓. พัฒนาศักยภาพให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว

๔. สร้างระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย