ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างและบุคลากร

อธิบดีกรมศิลปากร
นายสหวัฒน์ แน่นหนา
รองอธิบดีกรมศิลปากร
นายจรูญ นราคร
รองอธิบดีกรมศิลปากร
นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม
รองอธิบดีกรมศิลปากร
นายเอนก สีหามาตย์