ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

คุณสิริกิติยา มหิดล เจนเซน เยี่ยมชม พช.รามคำแหง

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ คุณสิริกิติยา มหิดล เจนเซน ธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง โดยมีนางสาวดาริกา ธนะศักดิ์ศิริ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหงและนางสาวเบญจวรรณ จันทราช ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ ต้อนรับและนำชมการจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุ
การนี้ นางสาวดวงกมล ยุทธเสรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัยและนายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยร่วมเดินทางมาพร้อมคณะด้วย